Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Sorteo para adxudicación do terceiro posto no proceso de selección de tres prazas de Policia Local
Data de inicio: 13-01-2012.
FINALIZA O PLAZO: 13-01-2012
Sorteo para adxudicación do terceiro posto no proceso de selección de tres prazas de Policia Local

DONA IRENE SUÁREZ LÓPEZ, SECRETARIA DO TRIBUNAL AVALIADOR DAS PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA DE TRES PRAZAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS, CLASE POLICIA LOCAL POLA QUENDA LIBRE.

 

CERTIFICA: Que unha vez publicada con data 10 de xaneiro de 2012 a proposta de nomeamento como funcionarios en prácticas, na categoría policía a favor dos tres aspirantes que superando o proceso de selección acadaron a maior punutación, presentou con data 11 de xaneiro de 2012, escrito de renuncia expresa ao mencionado nomeamento, D. César Vázquez Márquez.

 

Segundo a base 14ª das bases da convocatoria no caso de renuncia, falecemento ou falta de xustificación dos requisitos para o nomeamento, incapacidade absolura sobrevida, ou outros supostos en que o aspirante non chegue a tomar posesión e sempre con anterioridade ao desenvolvemento do curso correspondente o órgano competente deberá substituilo polo seguinte na orde de puntuación da lista complementaria de reserva, segundo a orde de puntuación acadado.

 

Vista polo tanto o escrito de renuncia e unha vez examinada a listaxe de aspirantes que figuran na lista de reserva establecida de conformidade coa citada base 14ª das bases da convocatoria, advírtese que existe un empate entre dous aspirantes, que de conformidade coa devandita base para a adxudicación da praza, deberá resolverse mediante sorteo.

 

Por todo o anterior, convócase aos aspirantes que a continuación se indican para a realización do sorteo, determine o desempate e correspondente escalafonamento dos mesmos no proceso de selección e correspondente proposta de nomeamento, que se realizará o vindeiro día 13 de xaneiro de 2012, ás 9:00 horas nas dependencias da Casa Consistorial do Concello de Tui.

 

Os aspirantes convocados son os seguintes:

 

*-D. Benjamín Blanco Durán.

*-D. Alexandre Fernández Rodríguez.

 

 

 

E para que así conste, expido a presente, en Tui, a 12 de xaneiro de 2012.

 

 

A SECRETARIA DO TRIBUNAL

 

 

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625