Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Resultado do proceso selectivo para contratación dun oficial para depuradora
Data de inicio: 11-01-2012.
FINALIZA O PLAZO: 11-01-2012
Resultado do proceso selectivo para contratación dun oficial para depuradora

DON JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DO TRIBUNAL AVALIADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN OFICIAL PARA A DEPURADORA MUNICIPAL DO CONCELLO DE TUI,

 

CERTIFICA: Que, por unanimidade dos membros do Tribunal, outorgáronse as seguintes puntuacións ós aspirantes presentados:

   

                     

ASPIRANTES

 

PRIMEIRO

EXERCICIO

 

SEGUNDO

 EXERCICIO

 

TERCEIRO

EXERCICIO

TOTAL OPOSICIÓN 60%

 

MÉRITOS

  

TOTAL

ANTÚNEZ ALONSO, JONATHAN

N.P.

------------------

-----------------

-----------------

----------------

------------------

CAMPOS SAAVEDRA, PAULA

N.P.

------------------

-----------------

-----------------

----------------

------------------

ESTÉVEZ ESTÉVEZ, ROSANA

N.P.

------------------

-----------------

-----------------

----------------

------------------

ESTÉVEZ OJEA, DANIEL

NON APTO

------------------

-----------------

-----------------

----------------

  ELIMINADO

GIRALDEZ DE LAS HERAS, ANTONIO

NON APTO

------------------

-----------------

-----------------

----------------

ELIMINADO

GONZÁLEZ RAMÍREZ, FRANCISCO

NON APTO

------------------

-----------------

-----------------

----------------

ELIMINADO

LAGO RODRÍGUEZ, FERNANDO

5,50

8,00

2,60

4,20

1,20

5,40

LORENZO FERNÁNDEZ, MIGUEL

NON APTO

------------------

-----------------

-----------------

----------------

ELIMINADO

MARTÍNEZ VILA, GUILLERMO

NON APTO

------------------

-----------------

-----------------

----------------

ELIMINADO

PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS

NON APTO

------------------

-----------------

-----------------

----------------

ELIMINADO

 

          

 

Á vista das puntuacións anteriores e de conformidade co estipulado nas Bases da Convocatoria, por unanimidade dos membros do Tribunal, acordouse propoñer á Alcaldía para a súa contratación laboral como OFICIAL DEPURADORA MUNICIPAL a:

 

*-D. FERNANDO LAGO RODRÍGUEZ, con DNI nº 35.554.578-M

 

No prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación desta certificación no Taboleiro de Edictos, os aspirantes propostos deberán presenta-la documentación acreditativa dos requisitos sinalados nas Bases para acceder ó posto de traballo, así como realizalo preceptivo curso de prevención de riscos laborais, perdendo os seus dereitos se así non o fixera.

              

        E para que así conste, expido a presente, en Tui, a nove de xaneiro de dous mil doce.

 

                                                                                                                 

                                                                                                      O  SECRETARIO DO TRIBUNAL.

 

 

 

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625