Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Lista de admitidos, data do exame e tribunal para Convocatoria de 2 prazas de Auxiliares para a Policia Local
Data de inicio: 11-11-2011.
FINALIZA O PLAZO: 14-11-2011
Lista de admitidos, data do exame e tribunal para Convocatoria de 2 prazas de Auxiliares para a Policia Local

DONA IRENE SUÁREZ LÓPEZ,  SECRETARIA DO CONCELLO DE TUI,

CERTIFICA: Que por parte desta Alcaldía, e con esta mesma data, ditouse a seguinte resolución:

 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

 

Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección para a contratación laboral temporal de DÚAS PRAZAS DE AUXILIARES DA POLICIA LOCAL do Concello de Tui mediante o sistema de acceso libre, e que foi convocado mediante resolución de alcaldía de data 26 de outubro de 2011, e publicada no Faro de Vigo de data 27 de outbro de 2011, esta Alcaldía-Presidencia no uso das facultades conferidas pola lexislación vixente, RESOLVE:

 

PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe de admitidos e excluidos do proceso de selección arriba indicado, dacordo coa seguinte relación:

 

ADMITIDOS:

 

-Cruz Blanco, María Catia.

-Montagut Rosello, Carles.

-Diz González, Víctor.

-Areal Lago, Damián.

-González Alonso, Avelino.

 

EXCLUIDOS:  (Ningún).

 

SEGUNDO.- Designar ao Tribunal que estará formado polas seguintes persoas:

               -Presidente: *D. Manuel Arca Caeiro.

                                  

               -Vocais: *D. Sergio Bugallo Garrido.

                           *D.  David González Martínez.

                            *D. César Rodríguez García.

               -Secretario: *D. José María Melero González.

                                   

TERCEIRO.- Convocar ao Tribunal e aos aspirantes para o vindeiro día 14 de novembro de 2011 as 11:00 horas, nas Instalacións Deportivas de “A Macoca”, (Pazos de Reis), para a realización das probas físicas, procedéndose unha vez finalizadas, á realización das probas teóricas na Casa Consistorial.

 

E para que así conste, expido a presente, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, en Tui, once de novembro de dous mil once.

 

Visto e Prace

O ALCALDE

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625