Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Resultados das probas para Operario de Asuntos Múltiples
Data de inicio: 02-11-2011.
FINALIZA O PLAZO: 08-11-2011
Resultados das probas para Operario de Asuntos Múltiples

DON JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DO TRIBUNAL ENCARGADO DE AVALIA-LO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL  DUN OPERARIO DE ASUNTOS MÚLTIPLES PARA O CONCELLO DE TUI,

 

CERTIFICA: Que, por unanimidade dos membros do Tribunal, outorgáronse as seguintes puntuacións ós aspirantes presentados ás prazas que tamén se indican:

 

ASPIRANTES

Proba Teórica

Proba Práctica

Proba Galego

Total

Cabaleiro González, Mª de las Mercedes.

Non apto

--------------

--------------

Eliminado

Estévez González, Ángela María.

Non apto

--------------

--------------

Eliminado

Fernández Domínguez, Guillermo

Non apto

--------------

--------------

Eliminado

Fernández Pazos, María Lidia.

5,00

8,00

3,00

16,00

Garcia Fernández, Enrique.

5,00

8,00

Non apto

Eliminado

García Ferreira, José Luis.

Non apto

--------------

--------------

------------

González Domínguez, Silvia.

Non presentado

--------------

--------------

------------

Ordóñez González, Antonio.

Non apto

--------------

--------------

------------

Pato Taboas, Adrián.

Non apto

--------------

--------------

------------

Portugal Machicado, Demetrio.

Non apto

--------------

--------------

------------

Regueira Vázquez, Jorge.

5,00

Non apto

--------------

Eliminado

San Marcial Cabaleiro, Ricardo.

5,00

Non apto

--------------

Eliminado

Vicente Cadilla, José Luis.

6,00

8,00

3,00

17,00

Vila Liboeiro, Antonio

Non apto

--------------

--------------

Eliminado

Villaverde Pérez, Andrés.

Non apto

--------------

--------------

Eliminado

 

Á vista das puntuacións anteriores e de conformidade co estipulado nas Bases da Convocatoria, por unanimidade dos membros do Tribunal, acordouse propoñer á Alcaldía para a súa contratación laboral temporal á seguinte persoa para ocupar a praza de OPERARIO DE ASUNTOS MÚLTIPLES a:

 

*D. JOSÉ LUIS VICENTE CADILLA, DNI Nº 35.564.680-X

 

No prazo de cinco días hábiles contados a partires do seguinte ó da publicación deste  anuncio no Taboleiro de Edictos do Concello, o aspirante proposto deberá presenta-la documentación acreditativa dos requisitos sinaladas nas Bases da Convocatoria para acceder ós postos de traballo, así como realizar o preceptivo curso de riscos laborais, perdendo os seus dereitos se así non o fixeran.

 

        E para que así conste, expido a presente, en Tui, a dous de novembro de dous mil once.

 

                                                                                                O SECRETARIO DO TRIBUNAL

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625