Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Lista definitiva, data de exame e tribunal para Operario Asuntos Múltiples do Museo Sto. Domingo
Data de inicio: 28-10-2011.
FINALIZA O PLAZO: 31-10-2011
Lista definitiva, data de exame e tribunal para Operario Asuntos Múltiples do Museo Sto. Domingo

DONA IRENE SUÁREZ LÓPEZ, SECRETARIA DO CONCELLO DE TUI,

CERTIFICA: Que por parte desta Alcaldía, con esta mesma data dictouse a seguinte:

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección para a contratación laboral temporal de un OPERARIO DE ASUNTOS MÚLTIPLES para o Concello de Tui mediante o sistema de acceso libre, e que foi convocado mediante resolución de alcaldía de data 6 de outubro de 2011, e publicada no Faro de Vigo de data 8 de outubro de 2011,

Finalizado asímesmo o prazo para os interesados presentasen alegacións á listaxe provisional,esta Alcaldía-Presidencia no uso das facultades conferidas pola lexislación vixente, RESOLVE:

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente a lista de admitidos e excluidos do proceso de selección arriba indicado, dacordo coa seguinte relación:

 

ADMITIDOS.

-Regueira Vázquez, Jorge.

-Portugal Machicado, Demetrio.

-Cabaleiro González, María de las Mercedes.

-Pato Taboas, Adrián.

-Fernández Pazos, María Lidia.

-San Marcial Cabaleiro, Ricardo.

-González Domínguez, Silvia.

-Ordóñez González, Antonio.

-Villaverde Pérez, Andrés.

-Vicente Cadilla, José Luis.

-Garcia Fernández, Enrique.

-García Ferreira, José Luis.

-Estévez González, Ángela María.

-Vila Liboeiro, Antonio.

-Fernández Domínguez, Guillermo.

 

 

EXCLUIDOS

-Pazo Souto, Diego. (non acredita o abono dos dereitos de exame en prazo).

-Crespo Álvarez, María Rosa (non acredita o abono dos dereitos de exame en prazo, e copia non compulsada do certificado acreditativo coñecemento lingua galega).

 

SEGUNDO.- Designar ó Tribunal que estará formado polas seguintes persoas:

 

               -Presidente: *D. Rafael Sánchez Bargiela.

               -Vocais: *D. José Blanco Lago.                             

                            *Dna. Amalia González Solla

                            *D. José María Melero González.  

               -Secretario: *D. José Ángel Fernández Rodríguez.

 

TERCEIRO.- Convocar, ó Tribunal e os aspirantes para o vindeiro luns día 31 de outubro de 2011, ás 13:00 horas nas dependencias da Casa Consistorial para a realización do proceso de selección.

 

E para que así conste, expido a presente, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, en Tui, a vinteoito de outubro de dous mil once.

 

Visto e Prace

O ALCALDE

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625