Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Resultados das probas de Profesor de Oboe para o Conservatorio Municipal de Tui
Data de inicio: 26-10-2011.
FINALIZA O PLAZO: 02-11-2011
Resultados das probas de Profesor de Oboe para o Conservatorio Municipal de Tui

DONA IRENE SUÁREZ LÓPEZ, Secretaria do tribunal avaliador para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun Profesor de Oboe para o Conservatorio Profesional/Escola Municipal de Música de Tui, convocada con data 6/10/2011.

CERTIFICA:

Que por unanimidade dos membros do tribunal do proceso selectivo de referencia outorgáronse as seguintes puntuacións ós aspirantes presentados:

 

ASPIRANTES

Fase de méritos

Fase oposición

Total oposición

60%

Total

-----------------------------------

----------------------

Teórico

Galego

-----------

----------

Fortes Conde, Diego

1,10

5,00

3,00

3,69

4,79

González Ojea, María José

--------------------

Non presentada

----------

-------------

-------------

Alves Balado, Raquel

0,20

8,00

3,00

5,07

5,27

 

A puntuación total reflictida na fase de oposición é o resultado da conversión da nota obtida á porcentaxe que como máximo se pode obter nesta fase (sesenta por cento da puntuación total a acadar polos aspirantes no proceso de selección).

Á vista das puntuacións obtidas e de conformidade co estipulado nas bases da convocatoria proponse á Alcaldía para a súa contratación como Profesora de Oboe á aspirante que encabezan o proceso de selección:

 

*-Dna. Raquel Alves Balado.

 

No prazo de cinco días contados a partir do seguinte ao da publicación desta certificación no Taboleiro de Anuncios o aspirante proposto deberá presentar a documentación acreditativa dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, así como realizar o preceptivo curso de prevención de riscos laborais, para acceder ao posto de traballo perdendo os seus dereitos se así non o fixera.

 

E para que conste, expido a presente certificación en Tui, a vinteseis de outubro de dous mil once.

 

 

                                                                                  A SECRETARIA DO TRIBUNAL

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625