Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Buscador
Título
Tipo
Estado
DataABASTECEMENTO DE AUGAS NO BARRIO DO MONTE, PARROQUIA DE CALDELAS
Data de fin de prazo: 27-08-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: Nº 2 OBRAS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 27.08.08
Importe de Adxudicación: Valor estimado: 51263,77 €. IVE: 8202,20€
Adxudicatario l: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L., NIF B-36239861, do Rosal.


SANEAMENTO EN BALDRANS, NUCLEO CERQUEIRO
Data de fin de prazo: 27-08-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 3 OBRAS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 27/08/2008.
Importe Adxudicación: Valor Estimado: 46639,91€. IVE: 7.462,39€.
Adxudicatario : EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L., CIF: B36239861, con enderezo en O Rosal.


SERVIZO DE MANTEMENTO DE XARDINS, ZONAS VERDES E PASEO FLUVIAL
Data de fin de prazo: 26-09-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 1 SERVIZOS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 10/09/2008.
Importe adxudicación: Valor Estimado: 51.637,93€. IVE: 8.262,07
Adxudicatario : Orballo Xardins, SL, CIF B36491975, con enderezo en avda. Concordia (cp. 36700) TUI.


SUBMINISTRO DE TRACTOR DESBROZADORA
Data de fin de prazo: 23-12-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: Nº 1 SUMINISTROS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 22/12/2008.
Procedemento de Adxudicación: Negociado con publicidade, modalidade de concurso.
Importe Adxudicación: Valor estimado: 70896,55€. IVE: 11.343,45€.
Adxudicatario: TALLERES Y MONTAJES CASANOVA, S.L., CIF: B36349249, con enderezo en Tui, Areas-Regueiro, nº 50.

Documentación:

HUMANIZACIÓN, AMPLIACION E MELLORA DA ACCESIBILIDADE DO CENTRO COMERCIAL ABERTO DE TUI
Data de fin de prazo: 26-09-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 4 OBRAS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 18/09/2008.
Importe Adxudicación: Valor Estimado: 108.074,13 €. IVE: 17.291,86 €.
Adxudicatariol: BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF: B-36324234, con enderezo en avda. Concordia, nº 90, cp. 36700 TUI.


OBRAS DE REMATE DO POLIDEPORTIVO DE PAZOS DE REIS
Data de fin de prazo: 26-09-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 5 OBRAS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 18/09/2008.
Importe Adxudicación: Valor Estimado: 149.081,25€. IVE: 23.853,00€.
Adxudicatario : BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF: B36324234, con enderezo en avda. Concordia, nº 90, cp.36700 TUI.


INSTALACIÓN E SUBMINISTRO EQUIPAMENTO ESCENICO NO TEATRO MUNICIPAL
Data de fin de prazo: 03-11-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: Nº 2 SUMINISTROS
Detalle licitación

Resolución da Alcaldía: 03/11/2008
Importe Adxudicación: Valor estimado: 39.519,00€. IVE: 6.323,04€.
Adxudicatario: CREACIONES LUMINOSAS, S.L.


SUBMINISTRO, EN RÉXIME DE ALUGUER, DE "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS PARA AS FESTAS DE NADAL 2008/2009.
Data de fin de prazo: 03-12-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 2 SUMINISTROS
Detalle licitación

Resolución da Alcaldía de 03/12/2008.
Importe Adxudicación: Valor estimado: 40.000€. IVE: 6.400 €.
Adxudicatario: CREACIONES LUMINOSAS, S.L. CIF. B-36351484, con enderezo Tui, rúa Foxo, nº 20 Enresuelo.


AMPLIACION DAS INSTALACIONS CLUB AUTOPISTAS KAYAK TUDENSE
Data de fin de prazo: 30-12-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 6 OBRAS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 29/12/2008.
Procedemento negociado sen publicidade, urxente.
Importe Adxudicación: Valor Estimado: 91.073,15€. IVE: 14.571,70€.
Empresa adxudicataria: BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L., CIF: B36324234, con enderezo en Tui, rúa Avda. Concordia, nº 90, baixo.


MELLORA DA ACCESIBILIDADE ÓS XARDINS TRONCOSO, ALAMEDA DE SANTO DOMINGO. TUI
Data de fin de prazo: 30-12-2008 Adxudicacion definitiva
Expediente: nº 7 OBRAS
Detalle licitación

Xunta de Goberno Local: 29/12/2008
Procedemento negociado sen publicidade, urxente.
Importe da adxudicación: Valor estimado: 76.886,89€. IVE: 12.301,90€.
Empresa adxudicataria: BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L., CIF: B36324234, con enderezo en Tui, rúa Avda. Concordia, nº 90.


SUBMINISTRO DE "GASOLEO A" PARA ABASTECER OS VEHICULOS E MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA DURANTE O ANO 2009.
Data de fin de prazo: 14-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: Nº 01/2009 SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 19 de febreiro de 2009 emítese resolución da Alcaldía de adxudicación provisional do subministro de "GASOLEO "A" para abastecer ós vehículos e máquinas do parque de maquinaria durante o ano 2009 á empresa GASOLEOS AMIGO, S.L., CIF B36736079 .

2.- Con data 20 de febreiro de 2009 publícase no Perfil do Contratante adxudicación provisional, polo periodo de quince días hábiles, e comunícase á empresa adxudicataria ós efectos de presentación de documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social así como co Concello de Tui.

Unha vez que a empresa adxudicataria presentou a documentación requirida, esta Alcaldía, de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente, RESOLVE:

1º.- Elevar a adxudicación provisional ditada por resolución da Alcaldía de 19 de febreiro 2009 a definitiva e polo tanto:

- Adxudicar definitivamente á empresa GASOLEOS AMIGO, S.L,, CIF B36736079, con enderezo en Vigo, Fragosiño, nº 10, cp 36214, o subministro de "GASOLEO A" para abastecer ós vehículos e máquinas do parque de maquinaria durante o ano 2009, polo prezo de 0,80€/litro, sen que a contía total do contrato exceda de 60.000,00€, IVE e impostos incluídos, comprometéndose a realizar a mesma baixa comparativa entre o prezo €/l. de adxudicación e o prezo €/l. de licitación (0,86€) que se manterá durante a vixencia do contrato. Todo elo de conformidade co prego de condicións aprobado e oferta económica presentada.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

4º.- Dar traslado da presente resolución ós departamentos de Secretaría e Intervención así como dar conta ó Pleno da Corporación municipal na vindeira sesión que éste celebre.

Tui, 14 de marzo de 2009.
O ALCALDE

Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
A Secretaria


SUMINISTRO DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE DURANTE O ANO 2009.
Data de fin de prazo: 13-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: Nº 02/2009 SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 19 de febreiro de 2009 emítese resolución da Alcaldía de adxudicación provisional do subministro de "PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE DURANTE O ANO 2009" á empresa BRENNTAG QUIMICA, S.A., CIF A59181537 .

2.- Con data 20 de febreiro de 2009 publícase no Perfil do Contratante adxudicación provisional, polo periodo de quince días hábiles, e comunícase á empresa adxudicataria ós efectos de presentación de documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social así como co Concello de Tui.

Unha vez que a empresa adxudicataria presentou a documentación requirida, esta Alcaldía, de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente, RESOLVE:

1º.- Elevar a adxudicación provisional ditada por resolución da Alcaldía de 19 de febreiro 2009 a definitiva e polo tanto:

- Adxudicar definitivamente á empresa BRENNTAG QUIMICA, S.A. (Sociedad Unipersonal), CIF A59181537, con enderezo en Sevilla, rúa Torre de los Herberos, nº 10 - Dos Hermanas, C.P. 41.700, o subministro de PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE DURANTE O ANO 2009 polo importe total de 20.067,68 € (Orzamento base: 17.291,05 €. Cantidade correspondente ó IVE: 2.776,63€), de conformidade co prego de condicións aprobado e oferta económica presentada.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

4º.- Dar traslado da presente resolución ós departamentos de Secretaría e Intervención así como dar conta ó Pleno da Corporación municipal na vindeira sesión que éste celebre.

Tui, 11 de marzo de 2009.
O ALCALDE

Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
A Secretaria"MEJORA SEGURIDAD VIAL ANTIGUA N-550 (TUI)"
Data de fin de prazo: 24-04-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 11/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.-

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE : 16 DE ABRIL DE 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: ABERTO, tramitación urxente.(RDL 9/2008).

EMPRESA ADXUDICATARIA: "CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA), CIF: A36008886, con enderezo na rúa Herminia Fariña Cobián, nº 46, cp 36.003 Pontevedra.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 381.496,94€. IVE: 61.039,51€. Orzamento total: 442.536,45€, por ser a proposición económica que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

Tui, 16 de abril de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

Documentación:

"ACONDICIONAMIENTO PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN LA PARROQUIA DE AREAS.TUI".
Data de fin de prazo: 29-04-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01/09-E OBRAS
Detalle licitación

"ACORDO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA"

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE : 16/04/2009.

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATATARIA: "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", CIF: B-36324234, con enderezo en Tui, avda. Concordia, nº 90 (baixo), cp 36700.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 175.829,71€. IVE: 28.132,75€. Orzamento total: 203.962,46€, por ser a segunda empresa en puntuación das presentadas.

Tui, 22 de abril de 2009.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


"PISTA DE ATLETISMO E VESTIARIOS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS "MACOCA".
Data de fin de prazo: 29-04-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 02/09-E OBRAS
Detalle licitación

"ACORDO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA".-

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE : 16/04/2009.-

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", CIF: B-36324234, con enderezo en Tui, avda. Concordia, nº 90 (baixo), cp 36700.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 149.915,47€. IVE: 23.986,48€. Orzamento total: 173.901,95€, por ser a segunda empresa en puntuación das presentadas.
Tui, 22 de abril 2009.-
O ALCALDE.
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

"ACONDICIONAMENTO DA CASA CULTURAL ANXO, PAZOS DE REIS"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 03/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "CONSTRUCCIONES SEOVI, S.L..", CIF: B36117596, con enderezo en rúa Martínez Padín, nº 6-1, cp 36700, TUI.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 116.202,49 €. IVE: 18.592,40€. Orzamento total execución contrata: 134.794,89€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.
A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


"MELLORAS NO PAVILLÓN DE DEPORTES MUNICIPAL DE TUI"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 04/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", CIF: B36324234, con enderezo en avda. Concordia, nº 90-baixo, cp 36700, TUI.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 134.023,00 €. IVE: 21.443,68€. Orzamento total execución contrata: 155.466,68€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


"OBRAS DE ADAPTACION E MELLORA DO CONSERVATORIO DE MUSICA MUNICIPAL"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 05/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", CIF: B36324234, con enderezo en avda. Concordia, nº 90-baixo, cp 36700, TUI.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 190.201,39 €. IVE: 30.432,22€. Orzamento total execución contrata: 220.633,61€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


"ACONDICIONAMENTO CENTRO SOCIAL "A MACOCA"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 06/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", CIF: B36324234, con enderezo en avda. Concordia, nº 90-baixo, cp 36700, TUI.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 152.183,70 €. IVE: 24.349,39€. Orzamento total execución contrata: 176.533,09€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernándedez Rocha.


"PAVIMENTACION, ABASTECEMENTO DE AUGA E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL EN AREAS"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 07/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.", CIF: B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp. 36770 O Rosal.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 147.067,46 €. IVE: 23.530,79€. Orzamento total execución contrata: 170.598,25€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernándedez Rocha.


"SANEAMENTO NO BARRIO DE VILAPOUCA, PARROQUIA DE PEXEGUEIRO"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 08/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.", CIF: B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp. 36770 O Rosal.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 93.595,49 €. IVE: 14.975,28€. Orzamento total execución contrata: 108.570,77€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


"COLECTORES E IMPULSION DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE MALVAS"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 09/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.", CIF: B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp. 36770 O Rosal.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 192.787,23 €. IVE: 30.845,96€. Orzamento total execución contrata: 223.633,19€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarse no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinjte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.


Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernándedez Rocha.


"SANEAMENTO NO BARRIO DE VILANOVA, PARROQUIA DE PEXEGUEIRO"
Data de fin de prazo: 30-03-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 10/09-E OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.

XUNTA DE GOBERTO LOCAL DE: 26 DE MARZO 2009.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicidade.

EMPRESA ADXUDICATARIA: "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.", CIF: B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp. 36770 O Rosal.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 140.955,78€. IVE: 22.552,92€. Orzamento total execución contrata: 163.508,70€ , por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condiciós aprobado.

A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación do acordo .
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e no BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.


Tui, 27 de marzo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA PO-404 DE GUILLAREI A CALDELAS"
Data de fin de prazo: 09-05-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 12/09-E OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 24 de abril de 2009 emítese resolución da Alcaldía, avogando competencias por razón de urxencia, adxudicando provisionalmente á empresa "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", CIF B36324234, con enderezo en Tui, Avda. Concordia, nº 90-baixo, cp 36700, a obra "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA PO-404 DE GUILLAREI A CALDELAS", por un importe total de 825.451,39€ ( Orzamento base: 711.596,03€. IVE: 113.855,36€) ó se-la proposta que acadou maior puntuación das presentadas.

2.- Publícase no Perfil do Contratante do Concello con data 27 de abril 2009 adxudicación provisional das obras e notifícase ós candidatos ou licitadores.

3.- A empresa adxudicataria presenta a documentación requirida polo Concello ós efectos de elevar adxudicación provisional a definitiva.

Polo exposto anteriormente, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L., NIF- B36324234, con enderezo en Avda. Concordia, 90-baixo,, (cp 367700) Tui, a realización da obra "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA PO-404 DE GUILLAREI A CALDELAS", por un importe total de 825.451,39€ (Orzamento base: 711.596,03€. IVE: 113.855,36€) ó se-la proposta que acadou maior puntuación das presentadas.
2º.- Aproba-lo proxecto de execución presentado de melloras complementarias.
3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco día hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.
4º.- De conformidade co estipularo no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitaroes a referida resolución así como publicarase no Perfil do Contratante e no BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.
5º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 5 de maio de 2009.
O ALCALDE


Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

Ante mín
O Secretario en funcións.

Documentación:

"CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS: EDIFICIOS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL-PATRIMONIAL E EDIFICIO AREA PANORAMICA"
Data de fin de prazo: 23-04-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01/09-SER SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 18 de marzo de 2009 se emite resolución da Alcaldía adxudicando provisionalmente á empresa "SEGUROS ROMADO, S.L.", CIF B-36250652, con enderezo na rúa Calvo Sotelo, nº 11-1ºIzda. o contrato de :
- POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.
- POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PATRIMONIAL.
- POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIO AREA PANORAMICA

2.- Publícase no Perfil do Contratista adxudicación provisional polo periodo de quince días hábiles e requírese documentación ó adxudicatario proposto ós efectos de elevar adxudicación provisional a definitiva.

3.- A empresa adxudicataria presenta a seguinte documentación requirida:

- Garantía definitiva por importe de 2.978,93€, en metálico.
- Certificacións de estar ó corrente das súas obrigas tributarias e Seguridade Social, Facenda da Xunta de Galicia e Concello de Tui.

Á vista da documentación presentada e unha vez rematado o prazo de exposición pública de adxudicación provisional, esta Alcaldía, de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente, RESOLVE:

- Adxudicar definitivamente á empresa "SEGUROS ROMADO, S.L." ., CIF B36250652, con enderezo en rúa Calvo Sotelo, nº 11-1ºIzda, cp 36700 Tui, a contratación das seguintes pólizas de seguro, polo importe total de 59.578,56€, impostos incluídos, de conformidade coa proposta económica presentada e prego de condicións aprobado:
- POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.
- POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PATRIMONIAL.
- POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIO AREA PANORAMICA
- A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

- Dar traslado da presente resolución ós departamentos de Secretaría e Intervención así como dar conta ó Pleno da Corporación municipal na vindeira sesión que éste celebre.

Tui, 15 de abril de 2009.
O ALCALDE

Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

Ante mín
A Secretaria


SUMINISTRO DE MATERIAL TURISTICO
Data de fin de prazo: 21-05-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 03/09-SUB SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.-

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE : DE 15 DE MAIO DE 2009.-

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Negociado sen publicicade en razón da súa contía (arts. 157, 161.2 e 162 da LCSP).

EMPRESA ADXUDICATARIA: "GRAFICAS JUVIA, S.L.", CIF: B36020816, con enderezo en Polígono Industrial Os Viveiros, s/n, cp 36720 Guillarei - Tui.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 20.060,00€. IVE: 3.209,60€. Orzamento total: 23.269,60€.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste, debendo presentar para a súa sinatura certificado de non ter débedas coa Comunidade Autonóma.
A adxudicación definitiva notificarase ós candidatos ou licitadores e publicarase no PERFIL DO CONTRATANTE do Concello arts. 137 e 138 da LCSP.

Tui, 21 de maio de 2009.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


CONTRATACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA DE RUAS
Data de fin de prazo: 15-06-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 02/09-SER SERVIZOS
Detalle licitación

ADXUDICACION DEFINITIVA SERVIZO LIMPEZA DE RUAS

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 11 DE XUÑO DE 2009.-

Acordado na Xunta de Goberno de data 15 de maio de 2009 adxudicación provisional do referido servizo e unha vez que o adxudicatario proposto presetou a documentación requerida e procedeu a constitui-la finaza definitiva, correspondente ó 5% do improte da adxudicación, excluído IVE, á vista do expediente a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo:
Adxudicar definitivamente á empresa "ORBALLO, Sociedade Cooperativa Limitada", CIF F36211944, con enderezo en Tui, Ribadelouro-Mallón s/n, a realización do servizo de "LIMPEZA DE RUAS", por ser a única proposta presentada, polo importe que se indica a continuación e de conformidade coa proposta económica e melloras presentadas, todo elo ó abeiro do prego de condicións aprobado:
- Orzamento base de adxudicación: 407.476,64€ ( 101.869,16€ anual).
- Cantidade correspondente ó IVE: 28.523,36€ (7.130,84€ anual).
- Orzamento total adxudicación: 436.000,00€ (109.000,00€ anual).

A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante se indica no art. 138 da LCSP.

Documentación:

SERVIZO DE TRANSPORTE E BALDEIRADO DE RESIDUOS PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO.
Data de fin de prazo: 27-07-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 03/09-SER SERVIZOS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.-

Xunta de Goberno Local: 23/07/2009
Orzamento base de licitación: 34.162,99€. IVE (7%): 2.391,41€. Importe total: 36.554,40
Procedemento de contratación: Negociado sen publicidade.
Adxudicatario : GONZALEZ COUCEIRO, S.L.U., ó se-la única proposta presentada, con enderezo en O Porriño, Polígono Industrial As Gándaras, nº 8, (36.400).
Importe da adxudicación: Orzamento base: 29.000,00€. IVE: 2.030€. Importe total: 31.030€.

A formacilización do contrato realizarrase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se inidca no art. 138 da LCSP.
Tui, 27 de xullo de 2009.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


CONCURSO DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA ALTA TENSION A DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DO CONCELLO (2 LOTES DEFINIDOS), POR PROCEDEMENTO ABERTO.
Data de fin de prazo: 13-11-2009 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01/09-SUB SUMINISTROS
Detalle licitación

XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 12/11/2009.

Adxudicar definitivamente á empresa "SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A.", CIF- A36000073, con enderezo en Tui, rúa Coruña, nº 20, cp 36700, o subministro de enerxía eléctrica alta tensión a distintos puntos de consumo do concello, polos importes que se indican a continuación, sendo a única proposta presentada e de conformidade co prego de condicións aprobado:

- Lote nº 1.- Estación de Bombeo (Pozos) en Paramos, rio Miño:
Prezo kWh de: P1 (Hora punta): 0,12062 €/kWh.
P2(LLana): 0,10678 €/kWh..
P3 (Valle): 0,07461 €/kWh.

IVE: P1 (Hora punta): 0,01930 €/kWh.
P2 (LLana): 0,01708 €/kWh.
P3 (Valle): 0,01194 €/kWh.

Total Prezo kWh de:
P1 (Hora punta): 0,13992 €/kWh.
P2 (Llana): 0,12387 €/kWh.
P3 (Valle): 0,08655 €/kWh.

- Lote nº 2.- Traída de Augas (Depuradora), en Randufe:

Prezo kWh de: P1 (Hora punta): 0,12804 €/kWh.
P2 (LLana): 0,11255 €/kWh.
P3 (Valle): 0,07873 €/kWh.

IVE: P1 (Hora punta): 0,02049 €/kWh.
P2 (Llana): 0,01801 €/kWh.
P3 (Valle): 0,01260 €/kWh .

Total Prezo kWh de:
P1 (Hora punta): 0,14853 €/kWh
P2 (Llana): 0,13056 €/kWh.
P3 (Valle): 0,09133 €/kWh.


A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

Tui, 13 de novembro 2009
O ALCALDE

Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.Documentación:

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE "LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS"
Data de fin de prazo: 19-10-2009 Adxudicacion definitiva
SERVIZOS
Detalle licitación

ANUNCIO ADXUDICACION DEFINITIVA "LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS". - Acordado na Xunta de Goberno Local de data 01/10/2009 adxudicación provisional do referido servizo e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida para elevar a definitiva, proponse á Xunta de Goberno Local, na sesión de 15 de outubro 2009 adoptou o seguinte acordo
:
Adxudicar definitivamente á empresa "ORBALLO SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, S.L.", CIF F-36211944, con enderezo en Ribadelouro-Mallón, cp 36710 Tui, o servizo de LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS, única proposta presentada, polo importe que se indica a continuación de conformidade coa proposta económica e melloras presentadas, ao abeiro do prego de condicións aprobado:
Orzamento base de adxudicación: 336.000,00€ nas dúas anualidades. (168.000 €. anual).
Cantidade correspondente ó IVE: 53.760,00 nas dúas anualidades. (26.880,00€ anual).
Orzamento total adxudicación: 389.760,00€ (194.880,00€ anual).

A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós cantidiatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se inidica no art. 138 da LCSP.

Documentación:

OBRA SANEAMENTO FOXO-VAQUEIRO EN REBORDANS
Data de fin de prazo: 02-10-2009 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACION DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 3/09/2009.-

- Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade.
- Orzamento base de licitación: 49.402,40€.
- Cantidade correspondente en concepto de IVE: 7.856,38€.
- Orzamento total execución contrata: 56.958,78€.

Adxudicatario: HIDROMIÑO, S.L., CIF: B36440196.
Importe adxudicación: Orzamento base: 49.402,40€.
- Cantidade correspondente en concepto de IVE: 7.856,38€.
- Orzamento total execución contrata: 56.958,78€.
Tui, 8 de setembro 2009
O ALCALDE


OBRA HUMANIZACIÓN DA RÚA LUGO E BEIRARRÚAS NA RÚA COLÓN DO CENTRO COMERCIAL ABERTO DE TUI
Data de fin de prazo: 02-10-2009 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 01/10/2009

- Procedemento de adxudicación : negociado sen publicidade.
- Orzamento base de licitación: 114.227,88€.
- Cantidade correspondente en concepto de IVE: 18.276,46€.
- Orzamento total execución contrata: 132.504,34€.

Adxudicatario : ALTRASÁN, S.L., CIF: B36303956.
Importe adxudicación:
- Orzamento base: 114.227,88€
- Cantidade correspondente en concepto de IVE:18.276,46€.
- Orzamento total execución contrata: 132.504,34€
Tui, 2 de OUTUBRO de 2009
O ALCALDE


PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS LUGAR DE FERNAL E VIDE (DENDE PO- 342 A BARRIO DE VIDE E FERNAL) TUI
Data de fin de prazo: 31-12-2009 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE: 17 DE SETEMBRO DE 2009.

EMPRESA ADXUDICATARIA :" CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A.", CIF: A- 36008886 con enderezo na Rúa Herminia Fariña Cobián (baixo) 36003, PONTEVEDRA.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: Orzamento base: 89.594,68 €. IVE: 14.335,15 €. Orzamento total: 103.929,83 €, ó se-la oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o días seguinte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notifficar ós cadidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil de Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 21 de setembro de 2009.-
O ALCALDE,
Asdo.: Antonio F. Fernández Rocha


SUBMINISTRO, NA MODALIDADE DE ALUGUER, DE "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS PARA A DINAMIZACIÓN DO CENTRO COMERCIAL ABERTO NAS FESTAS DO NADAL 2009/2010.-
Data de fin de prazo: 15-12-2009 Adxudicacion definitiva
SUMINISTROS
Detalle licitación

Acordo Xunta de Goberno Local de 12/12/2009 de adxudicación definitiva.
Procedemento da contratación: Negociado sen publicidade en razón da súa contía, modalidade urxente..
Presuposto de licitación: Orzamento base: 41.850,00€.
IVE 16% : 6.696,00€.
Orzamento total: 48.546,00€.

Empresa adxudicataria :: CREACIONES LUMINOSAS, S.L., CIF B-36351484, con enderezo en r/ Foxo, nº 20, cp 36700 (TUI).

Importe adxudicación: Orzamento base: 41.849,00€.
IVE 16% : 6.695,84€.
Importe total : 48.544,84€.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende este acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratamte tal e como se indica no art. 138 da LCSP.OBRA DE "ACCESIBILIDADE E MELLORA DOS ACCESOS ÓS XARDINS TRONCOSO, ALAMEDA PARQUE SANTO DOMINGO E PISCINAS MUNICIPAIS".-
Data de fin de prazo: 21-12-2009 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

Acordo Xunta de Goberno Local de 18/12/2009 de adxudicación definitiva.
Procedemento da contratación: Negociado sen publicidade en razón da súa contía.
Presuposto de licitación: Orzamento base: 50.449,89 €.
IVE 16% : 8.071,98 €.
Orzamento tota l: 58.521,87 €

Empresa adxudicataria provisional: ALTRASAN, S.L., CIF: B36303956, con enderezo en Guillarei-Gándara, nº 5, cp 36720 (TUI).

Importe adxudicación: Orzamento base: 49.208,75€
IVE 16% : 7.873,40€
Orzamento total : 57.082,15€

O que se fai publico de conformidade co estipulado no art. 138 da LCSP.
Tui, 21 de decembro 2009.
O ALCALDE


SUBMINISTRO CAMIÓN-RECOLECTOR PARA A RECOLLID DE LIXO
Data de fin de prazo: 30-04-2010 Adxudicacion definitiva
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2010.- Acordada adxudicación provisional do referido subministro e unha vez que a empresa proposta presentou a documentación requirida para a súa elevación a definitiva , a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:
Adxudicar definitivamente á empresa "TALLERES BAULO, S.L.", CIF B36006682, con enderezo en Cendona nº 21-Lérez (36156), Pontevedra, a contratación do subministro de "CAMIÓN RECOLECTOR PARA A RECOLLIDA DE LIXO", polo importe total de 140.000,00€ (Orzamento base: 120.689,66€. IVE: 19.310,34 €), incluído gastos de matriculación, documentación e impostos que correspondan para a posta en circulación, ó se-la proposta máis ventaxosa das presentadas.
A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante e no BOP, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 18 de marzo de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha

Documentación:

SUBMINISTRO DE "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SERVIZOS MUNICIPAIS"
Data de fin de prazo: 08-02-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 2010-SUB SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.-

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE: 4 DE FEBREIRO DE 2010.-

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN : Negociado sen publicidade en razón da súa contía (arts. 157, 161.2 e 162 da LCSP).

EMPRESA ADXUDICATARIA: "RAMIAUTO PONTENOVA, S.L.", CIF: B94013810, con enderezo en Guillarei-Pontenova, s/nº, cp 36720 TUI.

IMPORTE ADXUDICACIÓN:
-FIORINO 1.3 16V MULTIJET 75 CV COMBI BASE (servizo de obras):
Orzamento base: 11.637,54€ (incluído gastos de matriculación, documentación e impostos que correspondan para a posta en circulación).
IVE16%: 1.862,01€.
Importe total: 13.499,55€.

-FIORINO 1.3 16V MULTIJET 75 CV COMBI BASE (servizo de augas):
Orzamento base: 11.637,54€ (incluído gastos de matriculación, documentación e impostos que correspondan para a posta en circulación).
IVE16%: 1.862,01€.
Importe total: 13.499,55€.

-FIAT DUCATO SEMIACRISTALADA MEDIO TEITO ALTO 2.2 MULTIJET 100 CV (servizo de obras):
Orzamento base: 18.091,73€ (incluído gastos de matriculación, documentación e impostos que correspondan para a posta en circulación).
IVE16%: 2.894,68€.
Importe total: 20.986,41€.

-FIAT DUCATO FURGÓN MEDIO TEITO ALTO 2.2 MULTIJET 100 CV (servizo de limpeza):
Orzamento base: 18.054,71 (incluído gastos de matriculación, documentación e impostos que correspondan para a posta en circulación).
IVE16%: 2.888,76€.
Importe total: 20.943,47€.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificaición do acordo de adxudicación.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se inidca no art. 138 da LCSP.

Tui, 4 de febreiro de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


ADXUDICACION DEFINITIVA XESTIÓN DE SERVIZO PUBLICO DE RECOLLIDA SELECTIVA DE ENVASES LIXEIROS.-
Data de fin de prazo: 22-03-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01-XSP2010 XESTION SERVIZOS PUBLICOS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 5 DE MARZO DE 2010

PROCEDEMENTO LICITACIÓN: Negociado sen publicidade.

Procedida pola Alcadlía á apertura da única proposta presentada pola empresa ISOLUX CORSAN SERVICIOS, S.A., a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:
Adxudicar definitivamente á unica empresa presentada ISOLUX CORSAN SERVICIOS, S.A., CIF A80961618, con enderezo en Madrid, rúa Caballero Andante, nº 8, cp 28021, o servizo de RECOLLIDA SELECTIVA DE ENVASES LIXEIROS NO CONCELLO DE TUI, de conformidade coa proposta presentada e prego de condicións aprobado.
A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
De conformidade co estipulado no artl. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de marzo de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE ACTUALIZACIÓN DO INVENTARIO XERAL E PATRIMONIO DO CONCELLO DE TUI.
Data de fin de prazo: 22-03-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01/2010 SERVIZOS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVAL XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 18 DE MARZO 2010.-
Acordado na Xunta de Goberno Local de data 18/02/2010 adxudicación provisional do referido servizo e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida para elevar a definitiva, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

Adxudicar definitivamente á empresa CALIXTO ESCARIZ, S.L.U, CIF B-36980753 con enderezo en Vigo, rúa Urzáiz, nº 28-1, cp 36201 Vigo, a contratación dos traballos de "ACTUALIZACIÓN DO INVENTARIO XERAL E PATRIMONIO DO CONCELLO DE TUI" por importe total de 36.586,40€ (Orzamento base: 31.540,00€. IVE: 5.046,40€), ó se-la proposta máis vantaxosa para o concello das presentadas.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .
Tui, 22 de marzo de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


CONTRATACIÓN SUBMINISTRO DE GASOLEO A PARA ABASTECER OS VEHÍCULOS E MÁQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA DURANTE O ANO 2010.-
Data de fin de prazo: 06-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 02/2010 SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 31/03/2010- Acordado na Xunta de Goberno Local de data 25/02/2010 adxudicación provisional do referido subministro e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida para elevar a definitiva, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:
Adxudicar definitivamente á empresa GASOLEOS AMIGO, S.L., CIF B-36736049 con enderezo en Vigo, rúa Fragosiño, nº 10, cp 36214 Vigo, o subministro de "GASOLEO A" para abastecer os vehículos e máquinas do parque de maquinaria do concello durante o ano 2010, a un prezo de 0,92 €/litro, ata un máximo de 52.560€, comprometéndose a realizar a mesma baixa comparativa no prezo €/l, entre o prezo €/l de licitación (1,00€/l) e o prezo de adxudicación (0,92€/l) durante a vixencia do contrato.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

Tui, 31 de marzo de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F, Fernández Rocha


OBRA "SANEAMENTO EN COTAREL-RIBADELOURO", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA : Xunta de Goberno Local 22/04/2010.
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L., CIF B36239861, con enderezo en O Rosal, Pancenteno nº 39 (36770), a contratación da obra "SANEAMENTO EN COTAREL-RIBADELOURO", por un importe total de 179.039,26€ (Orzamento base: 154.344,19€. Cantidade correspondente ó IVE: 24.695,07€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 3 traballadores:
- 2 traballadores da empresa
- 1 traballador de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 3.731,85€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos apra que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :

- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.OBRA "SANEAMENTO EN FENTEIRA-GUILLAREI", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sositibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 02/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 22/04/2010 Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "ALTRASAN, S.L.." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptoun o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "ALTRASAN, S.L.." , CIF B36303956, con enderezo en Guillarei-Gándara, nº 5 (36720) Tui, a contratación da obra "SANEAMENTO EN FENTEIRA-GUILLAREI", por un importe total de 160.455,76€ (Orzamento base: 138.323,93€. Cantidade correspondente ó IVE: 22.131,83€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 3 traballadores:
- 1 traballador da empresa.
- 2 traballadores de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 1.054,78€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos apra que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
:
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "SANEAMENTO EN MALVAS", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 03/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 22/04/2010 Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L." , CIF B36239861, con enderezo en Tui, avda. Concordia, nº 90 baixo, cp 36700, a contratación da obra "SANEAMENTO EN MALVAS", por un importe total de 170.701,16€ (Orzamento base: 147.156,17€. Cantidade correspondente ó IVE: 23.544,99€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 4 traballadores:
- 2 traballadores da empresa
- 2 traballador de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 2.002,22€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos apra que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :

- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui,. 22 de abril de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "SANEAMENTO EN DEVESA-REBORDANS E FERNAL-RIBADELOURO", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 04/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL XUNTA DE GOBERNO LOCAL 22/04/2010. Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "HIDROMIÑO, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "HIDROMIÑO, S.L..." , CIF B36440196, con enderezo no Rosal, rúa Xulio Sesto, nº 64-3 planta, BJ porta 2, A Rotea, cp 36778, a contratación da obra "SANEAMENTO EN DEVESA-REBORDANS E FERNAL-RIBADELOURO", por un importe total de 135.911,24€ (Orzamento base: 117.164,86€. Cantidade correspondente ó IVE: 18.746,38€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 6 traballadores:
- 3 traballadores da empresa.
- 3 traballadores de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 6.197,67€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "SANEAMENTO EN PEXEGUEIRO, TUI. LUGARES DE VILAPOUCA, VILANOVA E RABADEIRA", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 05/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 22/04/2010
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L., CIF B36239861, con enderezo no Rosal, Pancenteno nº 39 (36770), a contratación da obra "SANEAMENTO EN PEXEGUEIRO.TUI. LUGARES DE VILAPOUCA E VILANOVA E RABADEIRA", por un importe total de 160.732,50€ (Orzamento base: 138.562,50€. Cantidade correspondente ó IVE: 22.170,00€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 3 traballadores:
- 2 traballadores da empresa
- 1 traballador de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 4.844,93€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :

- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "ADECUACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO SOCIAL DE PAZOS DE REIS", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 09/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA GOBERNO LOCAL: 22/04/2010.
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L." , CIF B36239861, con enderezo en Tui, avda. Concordia, nº 90 baixo, cp 36700, a contratación da obra "ADECUACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO SOCIAL DE PAZOS DE REIS", por un importe total de 69.321,44€ (Orzamento base: 59.759,86€. Cantidade correspondente ó IVE: 9.561,58€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 1 traballador, de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 2.749,76€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos apra que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE ÁS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS "A MACOCA", Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 10/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL XUNTA DE GOBERNO LOCAL 22/04/2010.
Procedemento negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L., CIF B36239861, con enderezo en O Rosal, Pancenteno nº 39 (36770), a contratación da obra "ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE ÁS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS "A MACOCA", por un importe total de 136.402,59€ (Orzamento base: 117.588,44€. Cantidade correspondente ó IVE: 18.814,15€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 4 traballadores:
- 3 traballadores da empresa
- 1 traballador de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 1.719,94€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos apra que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :

- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "MELLORA DAS INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL FOXO-CALDELAS, Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 26-04-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 11/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL XUNTA GOBERNO LOCAL: 22/04/2010.
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 31 de marzo de 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "ALTRASAN, S.L.." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "ALTRASAN, S.L.." , CIF B36303956, con enderezo en Guillarei-Gándara, nº 5 (36720) Tui, a contratación da obra "MELLORA NAS INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL FOXO-CALDELAS", por un importe total de 110.023,38€ (Orzamento base: 94.847,74€. Cantidade correspondente ó IVE: 15.175,64€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 4 traballadores:
- 2 traballadores da empresa.
- 2 traballadores de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 704,00€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderese a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos apra que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :

- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 22 de abril de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: GUILLAREI-ESTACIÓN", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostitibilidade Local.
Data de fin de prazo: 11-05-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 06/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 29/04/2010
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 9 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "ELECMA INSTALACIONES, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "ELECMA INSTALACIONES, S.L..", CIF B36861730, con enderezo en Vigo, Travesía de Vigo nº 211, Local 3 (36207), a contratación da obra "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: GUILLAREI-ESTACIÓN", por un importe total de 89.752,32€ (Orzamento base: 77.372,69€. Cantidade correspondente ó IVE: 12.379,63€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado,

De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 3 traballadores:
- 1 traballador da empresa.
- 2 traballadores de nova contratación.

2º.- Aproba-la memoria económica- orzamento presentada pola empresa de melloras de obra complementarias, por importe total de 5.679,42€.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo, tendo que presentar certificación de estar ó corrente coas obrigas tributarias da Axencia Tributaria.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 29 de abril de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.OBRA "ACTUALIZACION DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO TERMINO MUNICIPAL DE TUI PARA AFORRO ENERXETICO, ZONAS DE: RANDUFE "AS CHANS" E "A GUIA". AREAS "TOXEIRA". TUI "AVDA. DE PORTUGAL" E "AVDA. DEL ROLLO", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 11-05-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 07/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 29/04/2010
Procedemento: Negociado sen publicidade.
Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 9 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "MEGALCAF INSTALACIONES" e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "MEGALF INSTALACIONES, S.L.", CIF B36440196, con enderezo en Tui, Rebordáns-Funchal, nº 1 (36712), a contratación da obra "ACTUALIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO T.M. DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS: RANDUFE "AS CHANS" E "A GUIA". AREAS "TOXEIRA". TUI "AVDA. DE PORTUGAL" E "AVDA. ROLLO" , por un importe total de 113.175,06€ (Orzamento base: 97.564,71€. Cantidade correspondente ó IVE: 15.610,35€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 4 traballadores:
- 1 traballador da empresa.
- 3 traballadores de nova contratación.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 29 de abril 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: RANDUFE-FRIANDE", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 11-05-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 08/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 29/04/2010.
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 9 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "SERVCIOS ELECTRICOS ABELMAR, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "SERVICIOS ELECTRICOS ABELMAR, S.L..", CIF B36422210, con enderezo en Porriño, Polígono Industrial A Granxa, Parcela 210, nave 19B (36475), a contratación da obra "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: RANDUFE-FRIANDE", por un importe total de 67.485,41€ (Orzamento base: 58.177,08€. Cantidade correspondente ó IVE: 9.308,33€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 3 traballadores:
- 2 traballadores da empresa.
- 1 traballador de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 1.752,05€.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.
Tui, 29 de abril de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.OBRA "ACONDICIONAMENTO E MELLORAS NO CENTRO CULTURAL DE RANDUFE.TUI", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 07-05-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 12/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA GOBERNO LOCAL: 29/04/2010
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de 9 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "ALTRASAN, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "ALTRASAN, S.L.", CIF B36303956, con enderezo en Guillarei-Gándara, nº 5 B, cp 36720 Tui, a contratación da obra "ACONDICIONAMENTO E MELLORAS NO CENTRO CULTURAL DE RANDUFE.TUI", por un importe total de 102.486,90€ (Orzamento base: 88.350,78€. Cantidade correspondente ó IVE: 14.136,12€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 5 traballadores:
- 1 traballador da empresa.
- 4 traballadores de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de mellora complementaria presentado, por importe total de 10.428,68€, que inclúe unha mellora de calidade de materiais por importe total de 2.763,56€.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 7 de maio de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "AFORRO ENERXÉTICO NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE TUI", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 18-05-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 13/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA GOBERNO LOCAL: 15/04/2010.
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 15 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "INSTALACIÓNS ELECTRICAS DE SANXENXO, S.L.U." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "INSTALACIÓNS ELECTRICAS DE SANXENXO, S.L.U.", CIF B36037877, con enderezo en Sanxenxo, lugar de Aios, nº 83, cp 36990, a contratación da obra "AFORRO ENERXÉTICO NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE TUI", por un importe total de 118.147,73€ (Orzamento base: 101.851,49€. Cantidade correspondente ó IVE: 16.296,23€), por ser a única proposta presentada.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 4 traballadores, todos de nova contratación.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

3º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

4º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

5º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.
Tui, 18 de maio de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


OBRA "REDE WIFI CONCELLO DE TUI, EDIFICIOS MUNICIPAIS E CENTROS CULTURAIS".-
Data de fin de prazo: 18-05-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 14/10-FEES OBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 06/05/2010-
Procedemento negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 15 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "SOCIEDAD ESPAÑOLA INSTALACIONES REDES TELEFONICAS, S.A.U." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "SOCIEDAD ESPAÑOLA INSTALACIONES REDES TELEFONICAS, S.A.U.", CIF A28221497, con enderezo en Manuel Tovar, nº 43, cp 28034 Madrid, a contratación da obra "REDE WIFI CONCELLO DE TUI, EDIFICIOS MUNICIPAIS", por un importe total de 198.339,49€ (Orzamento base: 170.982,32€. Cantidade correspondente ó IVE: 27.357,17€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 8 traballadores:
- 2 traballador da empresa.
- 6 traballadores de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de mellora complementaria presentado, por importe total de 1.250,3€, excluído IVE.

3º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.
Tui, 18 de maio de 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVIZIO DE AXUDA NO FOGAR
Data de fin de prazo: 09-07-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01-XSP XESTION SERVIZOS PUBLICOS
Detalle licitación

Acordo Xunta de Goberno Local: 08/07/2010.- ADXUDICACION DEFINITIVA.-
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DE "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR".- Acordado na Xunta de Goberno Local de data 14/06/2010 adxudicación provisional do referido contrato e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida polo Concello para a súa elevación a adxudicación definitiva. A xunta de goberno local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo.

Adxudicar definitivamente á empresa "MEULAR SERVICIOS ASISTENCIAIS, S.L.", CIF B15994973, con enderezo en Santiago de Compostela, rúa Modesto Brocos, nº 7-planta bx. cp 15704, a contratación do "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR", por importe de 11€/hora, ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación do prego de condicións aprobado.
A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

Tui, 8 de xullo de 2010.-
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández. Rocha.

Documentación:

ADXUDICACION DEFINITIVA OBRA "ACONDICIONAMENTO DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO DOMINGO COMO ALBERGUE TEMPORAL".-
Data de fin de prazo: 25-06-2010 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

1.- Con data 8 de abril de 2010, R.E. nº 2825, se recibe no Concello Convenio de Colaboración entre a S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO e o Concello para adecuación de espazos destinados de forma temporal a albergue de peregrinos, destinándose unha financiación de 55.956,88€ para obras de adaptación do Convento de Santo Domingo.

2.- Emitida Providencia da Alcaldía así como informes de Secretaría e Intervención para a contratación da referida obra, a Xunta de Goberno Local de 29 de abril 2010 acorda aproba-lo proxecto técnico de obra, cun orzamento de execución contrata de 55.956,88€, redactado polo aparellador municipal; inicia-lo expediente de contratación e autoriza-lo gasto e aproba-lo expediente e prego de condicións administrativas que rexerá a contratación da referida obra, mediante procedemento negociado sen publicidade en razón da súa contía (art. 157,161.2 e 162 a LCSP) invitándose a un mínimo de tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

3.- Remitida invitación a tres empresas, presentan proposta económica as empresas "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L." e "ALTRASAN, S.L.". Procedida pola Alcaldía á apertura das proposicións presentadas, proponse pola Alcaldía á Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 27 de maio de 2010, a adopción do acordo de adxudicación provisional á empresa "BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L.", NIF B36324234, con enderezo en Avda. Concordia, nº 90-baixo, c.p. 36700 TUI, por importe de 55.956,88€, ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas, e publicándose no perfil do Contratante o día 1 de xuño de 2010, polo período de quince días hábiles.

4.- Presentada a documentación requirida pola empresa adxudicataria e fianza definitiva, así como acreditando estar ó corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de non ter débedas coa Xunta de Galicia nin co Concello de Tui.

Polo exposto anteriormente, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L., NIF- B36324234, con enderezo en Avda. Concordia, 90-baixo, (c.p. 36700) Tui, a realización da obra "ACONDICIONAMENTO DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO DOMINGO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS DURANTE O ANO 2010", por un importe total de 55.956,88€ (Orzamento base: 48.238,69€. IVE: 7.718,19€) ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 18 de xuño 2010
O ALCALDE

Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

Ante mín
A Secretaria


CONCESIÓN LOCAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS PARA QUIOSCO.-
Data de fin de prazo: 21-07-2010 Adxudicacion definitiva
Expediente: 01/C OUTROS
Detalle licitación

ADXUDICACION DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 21/07/2010.

ADXUDICATARIO: Dª YOLANDA FERNANDEZ IGLESIAS, con enderezo en Rebordáns-Virxe do Camiño.
CÁNON DE CONCESIÓN: 577,28 €.


"SUBMINISTRO DE MOBILIARIO DESTINADO Ó CONVENTO DE SANTO DOMINGO PARA ALBERGUE TEMPORAL".-
Data de fin de prazo: 09-07-2010 Adxudicacion definitiva
SUMINISTROS
Detalle licitación

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade, en razón da súa contía, art. 157,161.2 e 162 da Lei de Contratos do Sector Público.

Acordo Xunta de Goberno Local: 08/07/2010.- ADXUDICACION DEFINITIVA.- Acordado na Xunta de Goberno Local de data 10/06/2010 adxudicación provisional do referido subministro e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida polo Concello para a súa elevación a adxudicación definitiva. A xunta de goberno local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo.

Adxudicar definitivamente á empresa IMAGEN HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L., CIF B36568326, con enderezo en Vigo, rúa Urzáiz nº 77 (36204), a contratación do "SUBMINISTRO DE MOBILIARIO DESTINADO Ó CONVENTO DE SANTO DOMINGO PARA ALBERGUE TEMPORAL DURANTE O ANO 2010", por un importe total de 24.309,31€ (Orzamento base: 20.956,30€ e 3.353,01€ de IVE), ó se-la proposta que acadou maior puntuación das presentadas en base ós criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

Tui, 8 de xullo de 2010.-

O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
ADXUDICACION DEFINITIVA DO SUBMINISTRO "FOLLETOS E RUEIROS TURÍSTICOS"
Data de fin de prazo: 12-08-2010 Adxudicacion definitiva
SUMINISTROS
Detalle licitación

1.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de 8 de xullo 2010, adoptou acordo de aproba-la memoria orzamento para a contratación de subministro "FOLLETOS E RUEIROS TURÍSTICOS", por importe total de 23.500,88€ (Orzamento base: 19.916,00€. IVE 18%: 3.584,00€), autorizándose o gasto pola referida cantidade e aprobándose o expediente de contratación e prego de condicións, mediante procedemento negociado sen publicidade, en razón da súa contía (art. 157, 161.2 e 162 da LCSP), invitándose a un mínimo de tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

2.- Invitadas a tres empresas, a Xunta de Goberno Local, en sesión de 21 de xullo 2010, acorda:
1º.- Non admitir as ofertas presentadas polas empresas: "GRAPHA VIGO, S.L.", ó non presentar a documentación requirida, e "SIXPRESS COLOR, S.L." ó presentar a documentación requirida fora de prazo.
2º.- Adxudicar provisionalmente á empresa "GRAFICAS JUVIA, S.L.", con CIF B36020816, con enderezo en Tui, Guillarei, Polígono Industrial Os Viveiros, s/n, a contratación do subministro de "FOLLETOS E RUEIROS TURÍSTICOS", polo importe total de 23.500,88€ (Orzamento base: 19.916,00€. IVE: 3.584,88€.), de conformidade coa proposta presentada e prego de condicións aprobado.

3.- Publicado acordo de adxudicación provisional no Perfil do Contratante polo prazo de quince días hábiles e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida polo concello, para a súa elevación a definitiva, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa " GRAFICAS JUVIA, S.L.", NIF- B36020816, con enderezo en Tui, Guillarei, Polígono Industrial Os Viveiros, s/n, a contratación do subministro de "FOLLETOS E RUEIROS TURÍSTICOS", polo importe total de 23.500,88€ (Orzamento base: 19.916,00€. IVE: 3.584,88€.), de conformidade coa proposta presentada e prego de condicións aprobado.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.
Tui, 11 de agosto de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
O Secretario en funcións


SUBMINISTRO DE"PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE.-
Data de fin de prazo: 20-09-2010 Adxudicacion definitiva
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL ADXUDICACION DEFINITIVA: 17 de setembro de 2010.-

PROCEDEMENTO LICITACIÓN: Negociado sen publicidade.

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO SUBMINISTRO DE "PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE".- Acordado na Xunta de Goberno Local de data 18 de agosto de 2010 a adxudicación provisional do referido subministro e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida polo Concello para elevar a definitiva, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

Adxudicar definitivamente á empresa INDUSTRIA QUÍMICA RÍIO BLANCO, S.L., CIF B-15424047 con enderezo en A Coruña - Boiro, Lugar de Abanqueiro, s/nº, c.p. 15.938, a contratación do subministro de "PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE" polo importe total de 17.793,22€ (Orzamento base: 15.079,00€. IVE: 2.714,22€), ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas en base ós criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado..

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

Tui, 20 de agosto de 2010.
O ALCALDE,
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.


CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DE XARDÍNS, ZONAS VERDES E PASEO FLUVIAL.-
Data de fin de prazo: 20-09-2010 Adxudicacion definitiva
SERVIZOS
Detalle licitación

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade, en razón da súa contía, art. 157,161.2 e 162 da Lei de Contratos do Sector Público.

Acordo Xunta de Goberno Local: 17/09/2010. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.-
Acordado na Xunta de Goberno Local de data 26 de agosto de 2010 a adxudicación provisional do referido servizo e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida polo Concello para a súa elevación a adxudicación definitiva, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

Adxudicar definitivamente á empresa ORBALLO XARDÍNS, S.L., CIF B-36491975 con enderezo en Tui, Avda. Da Concordia, nº 66, c.p. 36.700, a contratación do servizo de "MANTEMENTO DE XARDÍNS, ZONAS VERDES E PASEO FLUVIAL" polo importe total de 59.972,41€ (Orzamento base: 50.824,08€. IVE: 9.148,33€), ó se-la única proposta presentada en base ós criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

A formalización do contrato realizarase no prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP .

Tui, 17 de setembro de 2010.
O ALCALDE,

Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

Documentación:

"MELLORA DOS ACCESOS ÓS NUCLEOS DE TORRE A CIGUEÑEIRAS E DE POMBAL A SOBREDO.TUI", INCLUÍDA NO PPC 2010.
Data de fin de prazo: 06-10-2010 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 13 de setembro 2010 dítase resolución da Alcaldía na que se resolve adxudicar provisionalmente á empresa "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.", CIF B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp 36770 O Rosal, a contratación da obra "MELLORA DOS ACCESOS ÓS NUCLEOS DE TORRE A CIGUEÑEIRAS E DE POMBAL A SOBREDO.TUI", incluída no PPC 2010, polo importe total de 52.516,71€ (Orzamento base: 44.505,69€. IVE: 8.011,02€.), de conformidade coa proposta presentada e prego de condicións aprobado.

2.- Ós efectos de proceder a elevar a adxudicación provisional a definitiva o adxudicatario proposto deberá presentar a documentación que se indica na referida resolución, no prazo de quince días hábiles dende a súa publicación no Perfil do Contratante da páxina "web" do Concello de Tui.

3.- Publícase resolución de adxudicación provisional no Perfil do Contratante con data 13 de setembro de 2010, rematando o prazo de exposición o día 30 de setembro 2010. Así mesmo notifícase a tódolos licitadores presentados.

4.- A empresa adxudicataria proposta presenta no Rexistro de Entrada do concello o día 22 de setembro 2010 a documentación requirida na resolución de adxudicación provisional, ós efectos da súa elevación a definitiva.

Unha vez que rematou o prazo de exposición pública no Perfil do Contratante de adxudicación provisional, dado que a obra está incluída no Plan Provincial de Cooperación 2010 e ós efectos do prazo que establece de adxudicación das obras o referido Plan, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L, NIF- B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp 36770 O Rosal, a realización da obra "MELLORA DOS ACCESOS ÓS NUCLEOS DE TORRE A CIGUEÑEIRAS E DE POMBAL A SOBREDO.TUI", incluída no PPC 2010, polo importe total de 52.516,71€ (Orzamento base: 44.505,69€. IVE: 8.011,02€), ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 2.001,42€.

3º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

4º.- De conformidade co prego de condicións aprobado, no prazo de quince días naturais como máximo, contados a partir da data de adxudicación definitiva, deberá presentarse o Plan de Seguridade e Saúde no traballo para a súa aprobación e realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo.


5º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

6º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 1 de outubro de 2010
O ALCALDE


Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
A Secretaria"SANEAMENTO EN PORTO DE BOUZAS, RIBADELOURO. TUI"
Data de fin de prazo: 06-10-2010 Adxudicacion definitiva
OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 13 de setembro 2010 dítase resolución da Alcaldía na que se resolve adxudicar provisionalmente á empresa "EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.", CIF B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp 36770 O Rosal, a contratación da obra "SANEAMENTO EN PORTO DE BOUZAS, RIBADELOURO.TUI", incluída no PPC 2010, polo importe total de 42.144,06€ (Orzamento base: 35.715,31€. IVE: 6.428,75€.), de conformidade coa proposta presentada e prego de condicións aprobado.

2.- Ós efectos de proceder a elevar a adxudicación provisional a definitiva o adxudicatario proposto deberá presentar a documentación que se indica na referida resolución, no prazo de quince días hábiles dende a súa publicación no Perfil do Contratante da páxina "web" do Concello de Tui.

3.- Publícase resolución de adxudicación provisional no Perfil do Contratante con data 13 de setembro de 2010, rematando o prazo de exposición o día 30 de setembro 2010. Así mesmo notifícase a tódolos licitadores presentados.

4.- A empresa adxudicataria proposta presenta no Rexistro de Entrada do concello o día 22 de setembro 2010 a documentación requirida na resolución de adxudicación provisional, ós efectos da súa elevación a definitiva.

Unha vez que rematou o prazo de exposición pública no Perfil do Contratante de adxudicación provisional, dado que a obra está incluída no Plan Provincial de Cooperación 2010 e ós efectos do prazo que establece de adxudicación das obras o referido Plan, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L, NIF- B36239861, con enderezo en Pancenteno, nº 39, cp 36770 O Rosal, a realización da obra "SANEAMENTO EN PORTO DE BOUZAS, RIBADELOURO.TUI", incluída no PPC 2010, polo importe total de 42.144,06€ (Orzamento base: 35.715,31€. IVE: 6.428,75€), ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 1.577,55€.

3º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

4º.- De conformidade co prego de condicións aprobado, no prazo de quince días naturais como máximo, contados a partir da data de adxudicación definitiva, deberá presentarse o Plan de Seguridade e Saúde no traballo para a súa aprobación e realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo.


5º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

6º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 1 de outubro de 2010
O ALCALDE


Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
A SecretariaOBRA "POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL DA VEIGA DO LOURO. PASEO DA VEIGA".-
Data de fin de prazo: 08-10-2010 Adxudicacion definitiva
SERVIZOS
Detalle licitación

Procedemento de contratación: Negociado sen publicidade.

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA.-
1.- Na Xunta de Goberno Local realizada o día 17 de setembro de 2010 acórdase adxudicación provisional da obra "POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL DA VEIGA DO LOURO. PASEO DA VEIGA" á empresa BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L., CIF B-36324234, por importe total de 96.872,51€ (Orzamento base: 82.095,35€. IVE: 14.777,16€), ó se-la proposta máis vantaxosa das presentadas e de conformidade co prego de condicións aprobado.

2.- Ós efectos de proceder a elevar a adxudicación provisional a definitiva o adxudicatario proposto deberá presentar a documentación que se indica no acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local, no prazo de quince días hábiles dende a súa publicación no Perfil do Contratante da páxina "web" do Concello de Tui.

3.- Publícase acordo de adxudicación provisional no Perfil do Contratante con data 20 de setembro 2010, rematando o prazo de exposición o día 7 de outubro 2010. Así mesmo notifícase a tódolos licitadores presentados.

4.- A empresa adxudicataria proposta presenta no Rexistro de Entrada do concello o día 28 de setembro 2010 a documentación requirida polo concello, ós efectos de adxudicación definitiva da obra.

Unha vez que rematou o prazo de exposición pública no Perfil do Contratante de adxudicación provisional, dado que a obra está financiada con cargo a unha subvención da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Administración Local - ó abeiro da Orde do 29 de marzo de 2010, de subvencións para realización de infraestruturas de uso público en ámbitos urbanos e rurais por parte dos concellos de Galicia, e ós efectos do prazo que establece de xustificación das obras, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L., CIF B-36324234, con enderezo en avda. Concordia, nº 90-baixo, cp 36700 Tui, a realización da obra "POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL DA VEIGA DO LOURO "PASEO DA VEIGA"", polo importe total de 96.872,51€ (Orzamento base: 82.095,35€. IVE: 14.777,16€), ó se-la proposta máis vantaxosa para o Concello das presentadas e de conformidade co prego de condicións aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co prego de condicións aprobado, no prazo de quince días naturais como máximo, contados a partir da data de adxudicación definitiva, deberá presentarse o Plan de Seguridade e Saúde no traballo para a súa aprobación e realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo.


4º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

5º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 7 de outubro de 2010
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha

Ante mín
O Secretario en funcións
Asdo. José Angel Fernández Rodríguez.


PAVIMENTO DEPORTIVO PISTA ATLETISMO "A MACOCA"
Data de fin de prazo: 10-11-2010 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría- Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de OBRA.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. Tramitación: ordinaria. Procedemento negociado sen publicidade.

4. Título: "PAVIMENTO DEPORTIVO PISTA DE ATLETISMO DE "A MACOCA”.

5. Orzamento base de licitación: 122.457,63€.
IVE 18% : 22.042,37€
Importe total licitación: 144.500,00€

6. Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local de 4 de novembro 2010.
b) Contratista adxudicatario: “BELYPA CONSTRUCCIONES, S.L."
c) Nacionalidade: Española
d) Importe da adxudicación: 144.500,00€ (Orzamento base:122.457,63€. IVE: 22.042,37€.).

7.- Formalización do contrato de obra con data 10/11/2010.

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante con data 08/11/2010.
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DO CONXUNTO HISTÓRICO DE TUI (PEPCHA)
Data de fin de prazo: 14-04-2011 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1.Entidade adxudicadora: a)Organismo: Concello de Tui. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría- Contratación.

2.Obxecto do contrato: Tipo de contrato: Contrato de SERVIZO.

3.Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. Tramitación: ordinaria. Procedemento: Aberto.

4. Título: “REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DO CONXUNTO HISTORICO DE TUI”.

5.Orzamento de licitación:
Orzamento base : 187.584,75€.
Cantidade correspondente ó IVE 18%: 33.765,26€.
Orzamento total : 221.350,00€

6. Duración do contrato: O prazo de entrega dos traballos, será:
- Entrega do documento para aprobación inicial: 6 meses dende a sinatura do contrato.
- Entrega do documento para aprobación provisional: 5 meses.
- Presentación da documentación rectificada: 1 mes.

7.Adxudicación :
a) Xunta de Goberno Local: 24 de marzo 2011.
b) Contratista adxudicatario: "OTEA PLANES Y PROYECTOS, S.L.P.", CIF: B27356021.
c) Nacionalidade: Española
d) Importe da adxudicación:
Orzamento base : 140.600,00 €.
Cantidade correspondente ó IVE: 25.308,00 €.
Orzamento total : 165.908,00€.

Sinatura do Contrato: 12/04/2011

Documentación:

LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DA SENDA TUI-CALDELAS
Data de fin de prazo: 15-11-2010 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría- Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de SERVIZO.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. Tramitación: ordinariae. Procedemento negociado sen publicidade.

4. Título: "LIMPEZA E ACONDICONAMENTO SENDA TUI-CALDELAS”.

5. Orzamento base de licitación: 19.997,31€.
IVE 18% : 3.599,52 €
Importe total licitación: 23.596,83 €

6. Adxudicación definitiva:
a) Resolución da Alcaldía 12/11/2010.
b) Contratista adxudicatario: “ORBALLO XARDINS, S.L."
c) Nacionalidade: Española
d) Importe da adxudicación: 23.596,83€ (Valor Estimado: 19.997,31€. IVE: 3.599,52€.).

7.- Formalización do contrato de servizo con data 15/11/2010.

8.- Publicación de resolución da adxudicación no Perfil do Contratante con data 15/11/2010.


SUBMINISTRO, NA MODALIDADE DE ALUGUER, DE ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS PARA A DINAMIZACIÓN DO CENTRO COMERCIAL ABERTO NAS FESTAS DO NADAL 2010/2011.-
Data de fin de prazo: 02-12-2010 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría - Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de subministro na modalidade de aluguer.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a).- Tramitación: ordinaria.
b).- Procedemento: negociado sen publicidade.

4.- Orzamento:
* Orzamento base de licitación: 41.850,00€.
* Cantidade correspondente ó IVE: 7.533,00€.
* Orzamento total: 49.383,00 €.

5.- Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local de 25/11/2010.
b) Contratista adxudicatario: "CREACIONES LUMINOSAS, S.L.", CIF B36351484.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe da adxudicación: 49.383,00€. (Orzamento base: 41.850,00. IVE: 7.533,00€).

6.- Formalización do contrato de subministro con data 29 de novembro 2010.

7.- Publicación acordo adxudicación no Perfil do Contratante con data 26/11/2010.


OBRA "AMPLIACIÓN DA HUMANIZACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE Ó CENTRO COMERCIAL ABERTO DE TUI. RÚA MARISTAS E AVENIDA DA CONCORDIA".
Data de fin de prazo: 15-12-2010 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

1. Entidade adxudicadora.-
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de OBRA.

3.- Tamitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Título: "AMPLIACIÓN HUMANIZACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE Ó CENTRO COMERCIAL ABERTO DE TUI. RÚA MARISTAS E AVENIDA DA CONCORDIA".

5. Orzamento:
a) Orzamento base de licitación: 152.499,36€.
b) Cantidade correspondente ó IVE: 27.449,88€.
c) Importe total: 179.949,24€.

6. Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local: 1 de decembro 2010.
b) Contratista adxudicatario: "ALTRASAN, SL", CIF: B36303956.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe da adxudicación: 172.869,24€ ( Orzamento base: 146.499,36€. IVE: 26.369,88€).

7.- Formalización do contrato de obra con data 2/12/2010.

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante con data 03/12/2010


ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA O SERVIZO DE OBRAS.-
Data de fin de prazo: 20-12-2010 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 15 de outubro 2010 acórdase na Xunta de Goberno Local aproba-lo subministro de "VEHICULO TIPO CAMIÓN A ADQUIRIR PARA O SERVIZO DE OBRAS" por importe total de 35.500,00€ (Orzamento base: 30.084,75€. IVE: 5.415,25€) , autorizándose gasto e aprobándose o prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexerá a contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade (art. 158 e 161.2 da LCSP), invitándose a un mínimo de tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato (art. 162 da LCSP).

2.- Rematado o prazo de presentación das propostas e procedido pola Alcaldía á apertura da única proposta presentada pola empresa “COVIGAL-AUTOMOTO NIPPON CARS, S.L", acórdase na Xunta de Goberno Local , en sesión realizada o 11 de novembro de 2010 requerir a dita empresa a documentación xustificativa para proceder á súa adxudicación.

Presentada a documentación requirida pola empresa, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L. mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia , en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa AUTOMOTO NIPPON CARS, S.L., CIF B-36975563, con enderezo en avda. de Madrid, nº 133, 36214 Vigo, o subministro de VEHICULO TIPO CAMIÓN A ADQUIRIR PARA O SERVIZO DE OBRAS denominado "Mitsubishi CANTER 3S13D" de conformidade coa proposta presentada, polo importe total de 35.500,00€ (Orzamento base: 30.084,75€. IVE: 5.415,25€), ó se-la única proposta presentada e de conformidade co prego de condicións aprobado, .

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 15 de decembro de 2010
O ALCALDE.-
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
A Secretaria


REPOSICION E MELLORA EN PARQUES E ZONAS VERDES. PARQUES DE SOUTO E ALBELOS
Data de fin de prazo: 16-12-2010 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

1.- Con data 11 de novembro 2010 acórdase na Xunta de Goberno Local aproba-lo proxecto técnico de "REPOSICIÓN E MELLORA EN PARQUES E ZONAS VERDES. PARQUES DE SOUTO E ALBELOS", redactado polo aparellador municipal, cun orzamento de execución contrata de 29.935,80€ (Orzamento base: 25.369,32€. IVE: 4.566,84€); autoriza-lo gasto e aproba-lo expediente de contratación e prego de cláusulas administrativas, mediante procedemento negociado sen publicidade (art. 158 e 161.2 da LCSP), invitándose a un mínimo de tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato (art. 162 da LCSP).

2.- Rematado o prazo de presentación das propostas e procedido pola Alcaldía á apertura da única proposta presentada pola empresa “ORBALLO XARDÍNS, S.L.”, acórdase na Xunta de Goberno Local , en sesión realizada o 1 de decembro de 2010 requerir a dita empresa a documentación xustificativa para proceder á súa adxudicación.

Presentada a documentación requirida pola empresa, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L. mediante Resolución da Alcaldía de data 20 de xuño de 2007, por razóns de urxencia debido á que o prazo de execución das accións para xustificar na anualidade 2010 remata o 20 de novembro do presente, en virtude do artigo 14 da lei 30/92 RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa ORBALLO XARDÍNS, S.L., CIF B-36491975, con enderezo en avda. Concordia, nº 66, c.p. 36700 Tui, a realización de "REPOSICIÓN E MELLORA EN PARQUES E ZONAS VERDES. PARQUES DE SOUTO E ALBELOS” polo importe total de 29.935,80€ (Orzamento base: 25.369,32€. IVE: 4.566,48€), ó se-la única proposta presentada e de conformidade co prego de condicións aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores a referida resolución así como a súa publicación no Perfil do Contratante, tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 15 de decembro de 2010
O ALCALDE


Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.
Ante mín
A Secretaria


CONTRATACION DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA DA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN - PORTELOS UNICOS.
Data de fin de prazo: 14-04-2011 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1.Entidade adxudicadora: a)Organismo: Concello de Tui. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría- Contratación.

2.Obxecto do contrato: Tipo de contrato: Contrato de SERVIZO.

3.Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. Tramitación: ordinaria. Procedemento negociado sen publicidade.

4. Título: “SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVEMENTO E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIAL DE REHABILITACIÓN - PORTELOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN E XESTIÓN DO PLAN DE VIVENDA E REHABILITACIÓN 2009-2012 E DOUTRAS ACTUACIÓNS DAS POLÍTICAS DE VIVENDA ”.

5. Orzamento de licitación:
Orzamento base : 15.254,24 €.
Cantidade correspondente ó IVE 18%: 2.745,76€.
Orzamento total : 18.000,00€

6. Duración do contrato: un ano, prorrogable por outro.

7. Adxudicación :
a) Resolución da Alcaldía de 30/03/2011.
b) Contratista adxudicatario: Dona Paula Cabaleiro Rodríguez, DNI 36160708Q
c) Nacionalidade: Española
d) Importe da adxudicación:
Orzamento base : 15.233,05 €.
Cantidade correspondente ó IVE: 2.741,95 €.
Orzamento total : 17.975,00€.

Sinatura do Contrato: 31 de marzo de 2011.


POLIZA DE SEGURO DE "EDIFICIOS MUNICIPAIS", "RESPONSABILIDADE CIVIL" E "EDIFICIO AREA PANORAMICA".-
Data de fin de prazo: 23-05-2011 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servizo.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. Tramitación: ordinaria . Procedemento: negociado sen publicidade.

4.- Título: POLIZA DE SEGURO DE "EDIFICIOS MUNICIPAIS", "RESPONSABILIDADE CIVIL" E "EDIFICIO AREA PANORAMICA".

5.- Orzamento base de licitación: 60.000,00€, impostos incluídos.

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 06/05/2011.
b).- Contratista adxudicatario: "SEGUROS ROMADO, S.L."
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe da adxudicación: 59678,82€. Impostos incluídos.

7.- Formalización do contrato: 13 de maio de 2011.

8.- Publicación adxudicacion definitiva no Perfil do Contratante con data 13/05/2011.


CONTENERIZACION SOTERRADA RUA TENENCIA
Data de fin de prazo: 27-05-2011 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato mixto (suministro e obra).

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: ordinaria.
- Procedemento: negociado sen publicidade.

4.- Título: "CONTENERIZACIÓN SOTERRADA RÚA TENENCIA".

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 38493,84 €.
IVE 18%: 6928,89 €.
Importe total: 45.540,73 €.

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 6 de maio de 2011.
b).- Contratista adxudicatario: "BELYPA CONSTRUCCIONES, SL" - CIF B36324234
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe da adxudicación: 45.422,73€, IVE incluído.

6.- Formalización do contrato: 13 de maio de 2011.

7.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante: 19/05/2011.


SUBMINISTRO DE GASOLEO "A" PARA ABASTECER OS VEHÍCULOS E MÁQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA DURANTE O ANO 2011.-
Data de fin de prazo: 01-06-2011 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de SUBMINISTRO.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. Procedemento negociado sen publicidade.

4.- Título: "SUBMINISTRO DE GASOLEO "A" PARA ABASTECER ÓS VEHÍCULOS E MÁQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA DURANTE O ANO 2011".

5.- Orzamento de licitación: 0,06 €/l. valor DELTA ata un máximo de 60.000,0€., impostos incluídos.

6.- Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local: 16/05/2011.
b) Contratista adxudicatario: "CEPSA COMERCIAL NOROESTE, SL" - CIF. B24325557.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe adxudicación: 0,05999 €/l. valor DELTA, ata un máximo de 60.000,00€.


7.- Formalizacion do contrato de subminsitro con data 18/05/2011.

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante con data 19/05/2011


CONCESION DE LOCAL SITO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTERFEDERADO DE REMO E PIRAGUISMO DE TUI PARA CAFETERÍA.-
Data de fin de prazo: 04-10-2011 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora: a) Organismo : Concello de Tui. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato: Contrato administrativo especial de explotación de cafetería do Centro Interfederado de Remo.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: Ordinaria. Procedemento: Aberto.

4.- Título: EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO INTERFEDERADO DE TUI.

5.- Prezo do contrato: Cánon mínimo anual de 5.000,00€ máis IVE.

6.- Duración do contrato: Dous anos, prorrogables por outros dous.

7.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local: 25/08/2011.
b) .- Adxudicatario: Carlos Moroño Montes. DNI 35565689F.
c).- Nacionalidade: Española.
d) .- Cánon anual adxudicación: 6.700,00€ máis IVE.

8.- Sinatura do Contrato: 30/09/2011.

Documentación:

CONCESIÓN DE LOCAL SITO NAS DEPENDENCIAS DAS PISICINAS MUNICIPAIS PARA QUIOSCO.-
Data de fin de prazo: 04-07-2011 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de CONCESIÓN.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.

4.- Título: "CONCESIÓN DE LOCAL PARA QUIOSCO NAS PISCINAS MUNICIPAIS".

5.- Cánon de adxudicación: 600,00€ pola tempada de verán.

6.- Adxudicatario.- Jorge Campos Medina. DNI 35564041S, con enderezo en Tui, rúa Obispo Salvado, nº 5.

Documentación:

CONSTRUCCION DO TERREO DE XOGO DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL FOXO-CALDELAS.-
Data de fin de prazo: 01-06-2011 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de OBRA.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
c) Forma de adxudicación: Concurso.

4.- Título: "CONSTRUCCION DO TERREO DE XOGO DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL FOXO-CALDELAS".

5.- Orzamento base de licitación: 110.512,91€.
IVE: 19.892,32€.
Importe total: 130.405,23€.

6.- Adxudicación:
a) Resolución da Alcaldía de 31 de maio 2011.
b) Contratista adxudicatario: Construcciones, Obras y Viales, S.A., NIF: A-36008886.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe da adxudicación: 130.405,23€ ( Orzamento base: 110.512,91€. IVE: 19.892,32€)

7.- Formalización do contrato de obra con data 01/06/2011.

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante 07/06/2011.


SERVIZO DE "TRANSPORTE E BALEIRADO DE RESIDUOS PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO".-
Data de fin de prazo: 01-07-2011 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de SERVIZO.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
c) Forma de adxudicación: Baixa no prezo

4.- Título: " SERVIZO DE TRANSPORTE E BALEIRADO DE RESIDUOS PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO".

5.- Orzamento base de licitación: 31481,48€.
IVE: 2518,52€.
Importe total: 34000,00€.

6.- Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local : 03/06/2011.
b) Contratista adxudicatario: GONZALEZ COUCEIRO, SL, NIF: B36179299
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe da adxudicación: 32292,00€ ( Orzamento base: 29900,00. IVE: 2392,00€)

7.- Formalización do contrato con data 15/06/2011

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante 14/06/2011


INSTALACION DE ALUMEADO NA PISTA DE ATLETISMO "A MACOCA"
Data de fin de prazo: 23-06-2011 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de SUBMINISTRO.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
c) Forma de adxudicación: Varios criterios de adxudicación.

4.- Título: " INSTALACIÓN DE ALUMEADO NA PISTA DE ATLETISMO "A MACOCA".

5.- Orzamento base de licitación: 50.359,72€.
IVE: 9.064,75€.
Importe total: 59.424,47€.

6.- Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local : 03/06/2011.
b) Contratista adxudicatario: IDELNOR-PROYECTOS, GESTION Y SERVICIOS, SL, NIF: B36585446
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe da adxudicación: 44.958,00€ ( Orzamento base: 38100,00. IVE: 6858,00€)

7.- Formalización do contrato con data 23/06/2011

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante 20/06/2011


"DOCENCIA PARA A IMPARTICIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL “OPERACIÓNS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA. IMAI0108” E “OPERACIÓNS AUXILIARES DE MONTAXE DE REDES ELÉCTRICAS. ELEE0108"
Data de fin de prazo: 11-07-2011 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de SERVIZO

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Título: "DOCENCIA PARA A IMPARTICIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL "OPERACIONS DE FONTANERIA E CALEFACCION-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA. IMAI0108" E "OPERACIONS AUXILIARES DE MONTAXE DE REDES ELÉCTRICAS. ELEE0108".

5.- Orzamento base de licitación: 44512,00.
IVE: EXENTO.
Importe total: 44512,00.

6.- Adxudicación:
a) Resolución da Alcaldía de 8 de xullo 2011.
b) Contratista adxudicatario: NORFORMACIÓN, S.L., CIF B36343218.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe da adxudicación: 35952,00€ .

7.- Formalización do contrato con data 11/07/2011

8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante 08/07/2011


HUMANIZACION DO CONTORNO DO CENTRO CULTURAL DE RANDUFE
Data de fin de prazo: 26-08-2011 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

Acordo de adxudicación Xunta de Goberno Local de 25/08/2011.-
Procedemento : Negociado sen publicidade en razón da súa contía.

ADXUDICACIÓN "HUMANIZACIÓN DO CONTORNO DO CENTRO CULTURAL DE RANDUFE".- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión realizada o 12 de agosto de 2011, requirir ó licitador que presentou a oferta económica máis vantaxosa para a contratación do referido equipamento (obra e subministro) e unha vez que a empresa presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " ALTRASAN, SL", CIF B36303956, con enderezo en Guillarei-Gándara, nº 5, cp 36720 Tui, a contratación da “HUMANIZACIÓN DO CONTORNO DO CENTRO CULTURAL DE RANDFE" polo importe total de 57820,00€ (Orzamento base: 49000,00€. Cantidade correspondente o IVE: 8.820,00€), como licitador que presentou a oferta máis vantaxosa e conforme ós criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 138 da Lei 34/2010, a formalización dos contratos cunha contía igual o superior ás cantidades indicadas no art. 122.3 da LCSP publicaranse no Perfil do Contratante.


AMPLIACION DA HUMANIZACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE Ó CENTRO COMERCIAL ABERTO DE TUI. RÚA COLON E RÚA MARTINEZ PADIN.
Data de fin de prazo: 03-10-2011 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora: a ) Organismo: Concello de Tui. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría - Contratación.

2.- Obxecto do contrato: Tipo de contrato: Contrato de OBRA.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: Ordinaria, Procedemento: Negociado sen publicidade en razón da súa contía.

4.- Título: Ampliación da humanización e mellora da accesibilidade ó Centro Comercial Aberto de Tui. Rúa Colón e rúa Martínez Padín.

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 152447,55€.
IVE 18% 27440,56€.
Importe total: 179888,11€.

6.- Duración do contrato: 5 meses,

7.- Adxudicación:
a) Xunta de Goberno Local: 25/08/2011.
b) Contratista adxudicatario: "ALTRASAN, SL", CIF: B36303956.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe de adxudicación:
Orzamento base: .152.203,39€.
IVE 18% : 27396,61€.
Importe total: 179600,00€.

8.- Sinatura do Contrato: 30/09/2011.-


SUBMINISTRO, NA MODALIDADE DE ALUGUER, DE "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS PARA AS FESTAS DE NADAL 2011-2012"
Data de fin de prazo: 09-12-2011 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Na Xunta de Goberno Local de 17 de novembro 2011 acordouse autorización de gasto e aprobación dos pregos de prescricións técnicas e administrativas para a licitación da contratación de subministro, na modalidade de aluguer, da "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS PARA AS FESTAS DE NADAL 20011-20012", invitándose a tres empresas para a realización do obxecto do contrato.

Unha vez remitida invitación, se presenta unha única proposta da empresa CREACIONES LUMINOSAS, SL.

Con data 2 de decembro 2011 se emite resolución da Alcaldía ós efectos de requirir á empresa "CREACIONES LUMINOSAS, SL" , CIF B36351484, con enderezo en Tui, rúa Foxo, nº20 cp 36700, como licitador que presentou a única proposta para ser adxudicatario do contrato, para presentación de documentación xustificativa de estar ó corrente das subas obrigas tributarais e coa Seguridade Social, Xunta de Galicia e Concello de Tui, de conformidade co artigo 135.2 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

Unha vez que pola empresa proposta presentouse a documentación requirida, e dada a urxencia da contratación pola data na que nos atopamos, esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na X.G.L.mediante Resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa " CREACIONES LUMINOSAS, SL", CIF B36351484, con enderezo en Tui, rúa Foxo, nº 20, cp 36700 Tui, a contratación do subminsitro, na modalidade de aluguer, da "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS NAS FESTAS DO NADAL 2011-2012" polo importe total de 29.972,00€ (Orzamento base: 25400,00€. Cantidade correspondente ó IVE: 4.572,00€), como licitador que presentou a única proposta e conforme ós criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 140 da LCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 138 da Lei 34/2010, a formalización dos contratos cunha contía igual o superior ás cantidades indicadas no art. 122.3 da LCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Tui, 5 de decembro 2011. O ALCALDE. Asdo: Moisés Rodríguez Pérez.


ADQUISICIÓN PARCELA "A LAGARTEIRA" SITA EN PAZOS DE REIS.
Data de fin de prazo: 20-12-2011 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 15/12/2011 DE:

"ADXUDICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PARCELA DENOMINADA "A LAGARTEIRA" SITA EN PAZOS DE REIS, A TÍTULO ONEROSO, POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO (CUN ÚNICO ADXUDICATARIO)”.- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión realizada o 1 de decembro 2011, requirir ó licitador que presentou a oferta para adquisición da referida parcela e unha vez que pola entidade relixiosa "INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA O HERMANITOS DE MARIA" se deu cumprimento ó requirimento do Concello , a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar a adquisición da parcela denominada "A Lagarteira", sita en Pazos de Reis- A Lagarteira, cunha superficie de 14.870,06 m2, referencia catastral 36055A051001700000UL (Polígono: 51 Parcela: 170), para o seu destino a EQUIPAMENTOS DO CONCELLO, e se procede á compra polo importe de 624.542,52€ á entidade relixiosa "INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA O HERMANITOS DE MARIA"- Provincia Maristas Compostela, CIF R2400554H, con enderezo fiscal en Avda. Oviedo, nº 2, cp 24008 León e ós efectos de notificacións en Valladolid , Avda. de Madrid, nº 66, de conformidade coa proposta económica presentada pola referida entidade e prego de cláusulas administrativas que rexe a contratación.

2º.- Se procederá á formalización de escritura pública de compraventa da referida parcela, de conformidade co art. 140 da LCSP .

3º.- Ao abeiro do estipulado no art. 137 da LCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 138 da Lei 34/2010, a formalización dos contratos cunha contía igual o superior ás cantidades indicadas no art. 122.3 da LCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Tui, 15 de decembro 2011.-


CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, REPONSABILIDADE CIVIL-PATRIMONIAL E AREA PANORAMICA.-
Data de fin de prazo: 27-04-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

Acordo de adxudicación do contrato de pólizas de seguro de “Edificios Municipais, Responsabilidad Civil-Patrimonial e Edificio Área Panorámica" adoptado na Xunta de Goberno Local de 04/04/2012.

Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión realizada o 8 de marzo 2012, requirir ó licitador que presentou a proposta económica máis vantaxosa para a contratación do referido servizo e unha vez que a empresa presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local adoptou por unanimidade o seguinte Acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal de España.", CIF W0072130H, con enderezo en rúa Agustín de Foxá, nº 27, CP 28036 Madrid, e na súa representación D. Manuel Luna Menéndez, DNI 02494162L, a contratación das pólizas de seguro de "Edificios Municipais, Responsabilidade Civil-Patrimonial e edificio Area Panorámica" polo prezo ofertado de 29.767,64€ impostos incluídos, de conformidade co indicado na proposta económica presentada e de acordo co prego de cláusulas administrativas aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e publicarse no Boletín Oficial da Provincia. Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Documentación:

SUBMIISTRO DE GASOLÉO "A" PARA VEHÍCULOS E MÁQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA.
Data de fin de prazo: 26-03-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 22 de marzo de 2012, e no asunto da Orde do Día referente a CONTRATACIÓN, adoptou o seguinte acordo co tenor literal que se indica:

"Adxudicación contrato de subministro de Gasóleo "A" para abastecer ós vehículos e máquinas do Parque de Maquinaria durante o exercicio 2012.- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión realizada o 8 de marzo 2012, requirir ó licitador que presentou a única oferta económica para a contratación do referido subministro e unha vez que a empresa presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " CEPSA COMERCIAL NOROESTE, S.L.", CIF B24325557, con enderezo social en León, Avda. Reyes Leoneses, nº 14-5ª planta, e na súa representación D. Juan Antonio Herranz Leniz, DNI 16031692W, a contratación do subminsitro de Gasóleo "A" para abastecer ós vehículos e máquinas do Parque de Maquinaria durante o exercicio 2012, polo prezo do parámetro DELTA, en función da fórmula indicada na cláusula 6ª do prego de condicións administrativas, de 0,05999 €/l, ata un máximo de 60.000,00€, impostos incluídos; como licitador que presentou a única proposta económica e conforme ós criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante."

Tui, 26 de marzo 2012.
O ALCALDE


CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, MODALIDADE DEPENDENTES VALORADOS E PRESETACIÓN BÁSICA.
Data de fin de prazo: 06-08-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitaciónRESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de "Concesión do Servizo de Axuda no Fogar, modalidade dependentes valorados e prestación básica", esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa "CLECE, S.A.", CIF A80364243, con enderezo en Vía da Hispanidade, nº 68-baixo, cp 36203 Vigo, a contratación da "CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, MODALIDADE DEPENDENTES VALORADOS E PRESTACIÓN BÁSICA", polo prezo ofertado de 12,94 €/hora, máis IVE, e coas melloras que se indican na proposta, ao se-la oferta máis vantaxosa das presentadas e de conformidade co informe técnico emitido.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Tui, 19 de xullo de 2012.
O ALCALDE
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Documentación:

ASISTENCIA TECNICA PARA DESENVOLVEMENTO E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION-PORTELOS UNICOS DE INFORMACION E XESTION DO PLAN DE VIVENDA E OUTRAS ACTUACIONS DAS POLITICAS DE VIVENDA.-
Data de fin de prazo: 01-06-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

Acordo de adxudicación Xunta de Goberno Local de 31 de maio 2012.

"(...) 1º.- Adxudicar a D. Alberto Gómez López, DNI 10847525N, con enderezo na rúa Gondomar, nº 42-2ºD, cp 36740 Tomiño, a contratación do contrato de "Asistencia Técnica para o desenvolvemento e tramitación de expedientes en materia de reahbiitación da oficina municipal de Rehabilitación-Portelos Unicos de información e xestión do Plan de Vivenda e rehabilitación e doutras actuacións das políticas de vivenda polo prezo total de 18.000,00€, IVE incluído, e como mellora nonúmero de horas de prestación do servizo as que se indican na proposta económica presentada.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Asi mesmo, de conformidade co art. 154 doTRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante do órgano de contratación."


CONTRATACION DE EXPLOTACION DE QUIOSCO EN LOCAL DAS PISCINAS MUNICIPAIS.
Data de fin de prazo: 12-07-2012 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 12-07-2012 DE ADXUDICACIÓN CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO DE PISCINAS MUNICIPAIS.- Presentada a documentación aos efectos do establecido no art. 64 do Texto Refundido da Lei de Contratos e prego de cláusulas administrativas, a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar a explotación de quiosco de piscinas municipais a Dª Marta Campos Morais, DNI 76905863G, con enderezo en Porriño, rúa Antonio Palacios, nº 64-Torre II-2ºA, polo cánon ofrecido de 700,00€, impostos incluídos, ao se-la proposta máis vantaxosa das presentadas.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Documentación:

CONTRATACIÓN CAMPAMENTO URBANO DE VERÁN ANO 2012
Data de fin de prazo: 17-07-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de "Campamento Urbano de Verán ano 2012" , esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa " ACTEXGA, S.L.", CIF B36939874, con enderezo en rúa García Barbón, nº 36-3º, cp 36201 Vigo, a contratación do Campamento Urbano de Verán ano 2012" polo prezo ofertado de 13.500€ máis IVE, e coas melloras que se indican na proposta, ao se-la oferta máis vantaxosa das presentadas e de conformidade co informe técnico emitido.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Tui, 9 de xullo de 2012.
O ALCALDE
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.


LICITACION CONTRATO DE SERVIZO "TRANSPORTE E BALDEIRADO DE RESIDUOS PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO".
Data de fin de prazo: 08-11-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

-ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZO DE TRANSPORTE E BALDEIRADO DE RESIDUOS PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO.- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión de 20 de setembro 2012, requirir ó licitador que presentou a única oferta económica para a contratación do referido servizo e unha vez que a empresa presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, doptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " GONZALEZ COUCEIRO, SL", CIF B36179299, con enderezo en Polígono Industrial As Gándaras, Parcela nº 8, cp 36400 O Porriño, a contratación do servizo de "Transporte e baldeirado de residuos procedentes do Punto Limpo", que, de conformidade coa proposta económica presentada, presenta unha oferta de un 4% de baixa en tódolos portes e prezos de vertido dos distintos residuos, segundo táboa que se indica na proposta e prego de condicións aprobado, ata un máximo anual de 34.000,00€, IVE incluído.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Documentación:

CONTRATACION DOCENCIA PARA IMPARTICION DAS ACCIÓNS FORMATIVAS: "MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. MAMRO108". "INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA MAMS0108"
Data de fin de prazo: 23-08-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA .-

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de “Docencia para impartición da acción formativa de formación ocupacional “Montaxe de mobles e elementos de carpintería. MAMR0108” e “Instalación de elementos de carpintería. MAMS0108”” esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa "FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN”, CIF G80468416, con enderezo en A Póboa, nº16, Montouto, 15.883 Teo (A Coruña), a contratación de "DOCENCIA PARA IMPARTICIÓN DA ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL “MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. MAMR0108” E “INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. MAMS0108”” polo prezo ofertado de 40.106,00€, ao se-la oferta máis vantaxosa das presentadas e de conformidade co informe técnico emitido.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 23 de agosto de 2012.
O ALCALDE
Asdo: Moisés Rodríguez Pérez.


CONTRATACION DOCENCIA PARA IMPARTICION DE ACCION FORMATIVA DE FORMACION OCUPACIONAL "OPERACIONS DE FONTANERIA E CALEFACCION - CLIMATIZACION DOMESTICA. IMAI0108".
Data de fin de prazo: 23-08-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de “Docencia para impartición da acción formativa de formación ocupacional “Operacións de fontanería e calefacción - climatización doméstica. IMAI0108”” esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa "FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN”, CIF G80468416, con enderezo en A Póboa, nº16, Montouto, 15.883 Teo (A Coruña), a contratación de “DOCENCIA PARA IMPARTICIÓN DA ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL “OPERACIÓNS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA. IMAI0108”” polo prezo ofertado de 20.950,00€, ao se-la oferta máis vantaxosa das presentadas e de conformidade co informe técnico emitido.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 23 de agosto de 2012.
O ALCALDE
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.
CONTRATACION DOCENCIA PARA IMPARTICION DA ACCION FORMATIVA DE FORMACION OCUPACIONAL "OPERACIONS AUXILIARES DE MAONTAXE DE REDES ELECTRICAS. ELEE0108"
Data de fin de prazo: 23-08-2012 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de “Docencia para impartición da acción formativa de formación ocupacional "Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas. ELEE0108" esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa "FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN”, CIF G80468416, con enderezo en A Póboa, nº16, Montouto, 15.883 Teo (A Coruña), a contratación de "DOCENCIA PARA IMPARTICIÓN DA ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL "OPERACIÓNS AUXILIARES DE MONTAXE DE REDES ELÉCTRICAS. ELEE0108” polo prezo ofertado de 10.709,00€, ao se-la oferta máis vantaxosa das presentadas e de conformidade co informe técnico emitido.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

4º.- Dar traslado desta resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención e ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que este celebre.

Tui, 23 de agosto de 2012.
O ALCALDEAsdo. Moisés Rodríguez Pérez.


INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL NO PASEO FLUVIAL DE TUI.-
Data de fin de prazo: 22-11-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de "INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL NO PASEO FLUVIAL DE TUI" , esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa " HPC IBERICA, S.A.", CIF A58620808, con enderezo social en ráu París, nº 184, 5º-2º, cp 08036 Barcelona, e delegación comercial en rúa Arrecife, nº 2, cp 36940 Cangas, a contratación do subministro de " INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL NO PASEO FLUVIAL DE TUI" polo prezo ofertado de 21.761,64€, IVE incluído e un prazo de execución de 5 días, de conformidade coa proposta económica presentada e ao ser a máis vantaxosa das presentadas, segundo informe técnico emitido ao efecto. O contrato executarase en base ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas aprobados.

2º.- A formalización do contrato, segundo o art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.


Tui, 21 de novembro de 2012
O ALCALDEAsdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Ante mín,
A SecretariaSUMINISTRO DE VEHÍCULO LIXEIRO CONTRA INCENDIOS DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN.
Data de fin de prazo: 03-12-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de subministro de "vehículo lixeiro contra incendios de primeira intervención", esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar, como licitador que presentou a única proposta e, aos efectos, proposta máis vantaxosa, á empresa " BULL FUEGO, SL.", CIF B15972789, con enderezo en Polígono Industrial A Granxa, rúa Espronceda, módulo 1, nave 2, 15180 Culleredo (A Coruña), a contratación do subministro de " VEHÍCULO LIXEIRO CONTRA INCENDIOS DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN" polo prezo ofertado de 39.930,00€, IVE incluído ( Orzamento base: 33.000,00. IVE: 6.930,00 €), de conformidade coa proposta económica presentada e coas características que se fan constar , así como pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados e que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, segundo o art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante


ADQUISICION DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O CONCELLO
Data de fin de prazo: 29-11-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de subministro de "Adquisición de equipamento informático para o Concello", esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razóns de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:

1º.- Adxudicar, como licitador que presentou proposta economicamente máis vantaxosa para "adquisición de equipamento informatico para o Concello", á empresa "INFORHOUSE, SL.", CIF B36112803, con enderezo en Polígono Industrial del Tambre - Ciudad del Tranporte, nº 61-69-A, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña), polo prezo ofertado de 18.137,90€, IVE incluído ( Orzamento base: 14.990,00. IVE: 3.147,90 €), de conformidade coa proposta económica presentada, así como pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados e que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, segundo o art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.
Tui, 26 de novembro de 2012
O ALCALDE
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Ante mín,
A Secretaria


CONTRATO DE SUBMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO "BERLINA" CON DESTINO AO ÓRGANO DE GOBERNO.
Data de fin de prazo: 04-12-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

Acordo da Xunta de Goberno Local de 29 de novembro 2012:

Expediente de contratación realtiva a " Adxudicación contrato de subministro para adquisición de vehículo berlina con destino ao órgano de goberno" .- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión de 15 de novembro de 2012, requirir ó licitador que presentou a única oferta económica para a contratación do referido vehículo e unha vez que a empresa presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " TALLERES SESNOVA, SL", CIF B36062560, con enderezo en Tui, Guillarei-Pontenova, s/nº, o contrato de subministro para adquisición de "VEHÍCULO BERLINA CON DESTINO AO ÓRGANO DE GOBERNO" , polo prezo de 23.000,00€, IVE incluído (Orzamento base: 19.008,26€. IVE: 3.991,73€), incluído todo tipo de impostos, anuncios e gastos de matriculación que correspondan así como placa e todo o preciso para a entrega do vehículo en perfectas condicións para o seu uso, de conformidade coa proposta económica presentada e pregos de condicións administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación.. Así mesmo, se fará entrega polo concello á referida empresa do vehículo matrícula 0466DNM, marca "Land Rover", como entrega en especie e valorado na contía de 4.000,00€.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.


SUBMINISTRO, EN RÉXIME DE ALUGUER, DE ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS NAS FESTAS DO NADAL 2012/2013.-
Data de fin de prazo: 18-12-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 13 DE DECEMBRO 2012 DE CONTRATO DE SUBMINISTRO, EN RÉXIME DE ALUGUER DE "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS NAS FESTAS DO NADAL 2012/2013" .- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión de 29 de novembro de 2012, requirir ó licitador que presentou oferta económica para a contratación do referido subministro e cumprimentado o requirimento, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " CREACIONES LUMINOSAS, SL", CIF B36351484, con enderezo en Tui, rúa Foxo, nº 20, o contrato de subministro, en réxime de aluguer de "ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS NAS FESTAS DO " , polo prezo de 30.000,00€, IVE incluído (Orzamento base: 24.793,39€. IVE: 5.206,61€), de conformidade coa proposta económica e mellora presentada pola referida empresa e ao abeiro dos pregos de condicións administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Tui, 13 de decembro de 2012.


SUBMINISTRO DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE.
Data de fin de prazo: 19-12-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SUBMINISTRO DE "PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE" .- Acordado na Xunta de Goberno Local, en sesión de 29 de novembro de 2012, requirir ó licitador que presentou oferta económica para a contratación do referido subministro e cumprimentado o requirimento, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa " TESIS GALICIA, SL", CIF B36237477, con enderezo en Ponteareas, Barrio de Alemparte de Arriba, nº 29-Nave, cp 36861, o contrato de subministro de "PRODUCTOS NECESARIOS PARA O TRATAMENTO DE AUGA POTABLE", polo prezo total de 15.844,22€, IVE incluído, (Orzamento base: 13.094,40€. IVE: 2.749,82€), de conformidade coa proposta económica presentada pola referida empresa e ao abeiro dos pregos de condicións administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.


MELLORA E ADECUACION DOS ESPAZOS URBANOS: PRAZA DA INMACULADA, PASEO DA CORREDOIRA, GLORIETA DE VIGO, PASEO XENERAL MOLA E XARDINS TRONCOSO.
Data de fin de prazo: 17-09-2012 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

Resolución da Alcaldía:

Presentada documentacion requirida pola empresa proposta para adxudicación do contrato de "Mellora e adecuación dos espazos urbanos: Praza da Inmaculada, Paseo da Corredoira, Glorieta de Vigo, Paseo Xeneral Mola e Xardins Troncoso", esta Alcaldía, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por razons de urxencia e en virtude do artigo 14 da Lei 30/92, RESOLVE:
1º.- Adxudicar á empresa "ORBALLO XARDINS, SL", CIF B36491975, con enderezo en avda. Concordia, nº 66, cp 36700 Tui, a contratación do subministro de "Mellora e adecuación dos espazos urbanos: Praza da Inmaculada, Paseo da Corredoira, Glorieta de Vigo, Paseo Xeneral Mola e Xardins Troncoso" polo prezo ofertadao de 44.840,00€, IVE incluído, e coas melloras que se indican na proposta presentada, de conformidade co informe técnico emitido.
2º.- A formalización do contrato, segundo o art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.
3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas noa rt. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.

Tui, 17 de setembro de 2012.
O ALCALDE

Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.


CONCESIÓN DE POSTO DE CAFETERÍA NO MERCADO DE ABASTOS DO CONCELLO DE TUI.
Data de fin de prazo: 10-09-2013 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 22/08/2013.-
-ADXUDICACIÓN DEFINITIVA POSTO DE CAFETERÍA NA PRAZA DE ABASTOS.- Por resolución da Alcaldía de 26 de xuño de 2013 apróbase a contratación, mediante contrato administrativo especial, para a explotación da cafetería do mercado da praza de abastos, establecéndose un canon mínimo por catro anos de 682,00 IVE incluído.

Publicado edicto de convocatoria no Taboleiro de Edictos do Concello e Perfil do Contratante o día 30 de maio do actual, concedéndose un prazo de quince días naturais para presentación de propostas, presentouse as seguintes propostas.

Con data 10 de xuño de 2013 se presenta unha única solicitude por Dona Noemí Pazos Sánchez, DNI 35575232M, con enderezo en Tomiño, Bº La Aldea nº3 Sobrada, na que manifesta estar interesado na concesión da cafetería da praza de abastos por catro anos.

Con data 11 de xullo de 2013 procédese pola Mesa de Contratación á apertura da documentación administrativa, sobre A e proposta económica, sobre B, da única plica presentada para a referida concesión.

Acordado na Xunta de Goberno Local de data 11 de xullo de 2013, requirir ó único licitador que presentou proposta para a contratación do referido servizo a seguinte documentación administrativa, “Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, Xunta de Galicia e Concello de Tui (mediante informe do Oral) ou autorice ó órgano de contratación para obter directamente a acreditación”.

Dado que a solicitante presentou a documentación xustificativa de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, Comunidade Autónoma e Concello de Tui e compensou o importe correspondente á fianza definitiva, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar a Dona Noemí Pazos Sánchez, DNI 35575232M, con enderezo en Tomiño, Bº La Aldea, nº 3 Sobrada, a concesión para explotación da cafetería da praza de abastos por un canon de concesión correspondente a catro anos por importe de 700,00€, segundo proposta presentada.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP, realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

Tui, 9 de setembro de 2013.
O Alcalde
Asdo: Moisés Rodríguez Pérez.

Documentación:

SERVIZO DE MANTEMENTO E CONSERVACION DOS CAMPOS DE FUTBOL
Data de fin de prazo: 11-07-2013 Licitacion desierta
SERVIZOS
Detalle licitación

DONA IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI,
CERTIFICA: Que a Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 11 de xullo de 2013, e no punto da Orde do Día referente a CONTRATACIÓN, adoptou o seguinte acordo:

"Reunida a Mesa de Contratación para o referido contrato e de conformidade coa proposta emitida, a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte ACORDO:

NON ADMITIR á empresa MS TRACAMON C.B. TUI, NIF E94075363, con enderezo en Polígono Industrial Los Viveros, s/n, 36720 Guillarei-Tui, dado que se trata dunha Comunidade de Bens e non conta co requisito de personalidade xurídica. Todo elo de conformidade co estipulado no art. 54.1 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Le ide Contratos do Sector Público (TRLCSP) que indica "Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar (...)" así como o art. 72.1 do mesmo texto legal "La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate." . Asi mismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 12/03, de 23 de xullo 2003, entre outros aspecto, sinala "3.- La segunda cuestión planteada - la de la capacidad de contratar con la Administración de las comunidades de bienes - ha de ser resuelta en sentido negativo sobre la base de su carencia de personalidad y del artículo 15 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas - en cuanto limita la posibilidad de contratar a las personas naturales o jurídicas y unicamente la legislación de contratos de las Administraciones Públicas admite la excepción de las uniones temporales de empresas, a la que más adelante aludiremos, siendo, por otra parte, este criterio reiteradamente mantenido por las Comisiones de Clasificación de esta Junta al denegar la clasificación a las comunidades de bienes, por faltarles el requisito de personalidad."

2º.- Declarar deserta a licitación dado que a única empresa presentada non pode ser admitida polos motivos expostos anteriormente.

E para que así conste, expido a presente, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde e coas advertencias no artigo 206 do ROF, en Tui a 24 de xullo de dous mil trece.
Vºpr.
O ALCALDE.
Asdo: Moisés Rodríguez Pérez.

Documentación:

CONCESION EXPLOTACION DE QUIOSCO EN LOCAL DAS PISCINAS MUNICIPAIS
Data de fin de prazo: 25-06-2013 Licitacion desierta
OUTROS
Detalle licitación

EDICTO

Aos efectos de proceder á contratación de EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO EN LOCAL DAS PISCINAS MUNICIPAIS, exponse ó público as bases aprobadas, polo prazo de 15 días naturais, ós efectos de presentación de proposicións e reclamacións, a contar dende o día seguinte da súa publicación no Perfil do Contratante da páxina web do concello e no Taboleiro de Edictos do Concello.

1) Obxecto do Contrato: Contrato Administrativo Especial para explotación de quiosco en local das piscinas municipais.

2.- Duración da concesión: Tempada de verán.

3.- CÁNON.- Establécese un cánon mínimo de 419,95€, IVE e impostos incluídos. O criterio da adxudicación será prezo ofertado á alza.

4.-GARANTIAS:
- Provisional: 3% do cánon de licitación.
- Definitiva : equivalente ó 5% do valor do dominio público ocupado.

5.-OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION: Secretaría do Concello de TUI. Tfno.: 986.60.36.25. fax: 986.60.05.70.Data límite de obtención de documentación e información: día anterior ó do remate de presentación de propostas.

6.-PRESENTACION DAS PROPOSICIÓNS.- Quince días naturais dende o día seguinte da publicación na páxina web do Concello no Perfil do Contratante e no Taboleiro de Edictos do Concello .
a.-) Documentación a presentar: A que figura no prego de condicións.
b).- Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de TUI, de 9 a 14 horas, sábados de 9,00 a 13,00 horas.


Tui, 10 de xuño de 2013
O ALCALDEAsdo. Moisés Roríguez Pérez

Documentación:

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA DE EDIFICIO NAUTICO DE TUI.
Data de fin de prazo: 28-11-2013 Licitacion desierta
OUTROS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 28/11/2013 DE EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE EXPLOTACIÓN CAFETERÍA NÁUTICO DE TUI.- A Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 3 de outubro do 2013 adoptou, por unanimidade, requirir ao segundo licitador que presentou a proposta máis vantaxosa D. Manuel Garrido Barbosa, CIF 35575930J, con enderezo en Avda. Concordia nº 28-2ºA, cp 36700 Tui, para ser adxudicatario do contrato de “Explotación cafetería náutico de Tui”. Remitida notificación, o licitador presentou renuncia o mesmo. Dado que non se presentaron máis licitadores á referida contratación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Declarar deserta a licitación para a contratación da "Explotación cafetería náutico de Tui" dado que a única empresa presentada non pode ser admitida polos motivos expostos anteriormente.

Tui, 28 de novembro de 2013.

Documentación:

SERVIZO DE LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI
Data de fin de prazo: 16-12-2013 Formalización de Contrato
Expediente: 02/2013-SERV SERVIZOS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 14/11/2013.- Acordado na Xunta de Goberno Local de 17 de outubro de 2013 requirir ó licitador que presentou oferta económica máis vantaxosa para a contratación do referido servizo e unha vez que a empresa presentou a documentación aos citados efectos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "Servicios Auxilires de Mantenimiento y Limpieza (Samyl), S.L.." CIF B47037577, con enderezo aos efectos de notificación sen rúa Pi y Margall, nº 72-1ºC, cp 36202 Vigo, o contrato de servizo de "Limpeza de dependencias municipais do Concello de Tui " polo importe total de 358.160€ en dúas anualidades (Orzamento base: 296.000,00€. IVE 21%: 62.160 € en dous anos), sendo o seu importe anual de 179.080€ (Orzamento base: 148.000,00€. IVE 21%: 31.080,00€) de conformidade coa proposta económica presentada pola referida empresa e ao abeiro dos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución. De conformidade co estipulado no referido artigo, o contrato, ao ser susceptible de recurso especial en material de contratación conforme ao art. 40.1, a formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días hábiles dende que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org), no Boletín Oficial da Provincia, no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial da Unión Europea.

Documentación:

SUBMINISTRO DE PLATAFORMA ELEVADORA REMOLCABLE PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI.-
Data de fin de prazo: 27-12-2013 Formalización de Contrato
Expediente: SUM.02 SUMINISTROS
Detalle licitación

"ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SUBMINISTRO DE "PLATAFORMA ELEVADORA REMOLCABLE PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI".- De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e resolución da Alcaldía de 19 de decembro 2013 aos efectos de requirimento para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "Plataformas Daryat, S.L.." CIF B85566982, con enderezo en barrio Kukullaga, nº 4, 48450 Etxebarri (Bizkaia) o contrato de subministro de "Plataforma elevadora remolcable para os servizos municipais do Concello de Tui", cun prezo ofertado de 21.860,00€ e 4.590,60€ de IVE, o que suma un total de 26.450,60€ , de conformidade coa proposta económica presentada pola referida empresa e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados, que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia. "

Tui, 26 de decembro 2013.-

Documentación:

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROXECTO "CONTROL DE ACCESOS A CASCO HISTORICO DE TUI".-
Data de fin de prazo: 13-12-2013 Formalización de Contrato
Expediente: SUM.03 SUMINISTROS
Detalle licitación

-ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SUBMINISTRO DE "CONTROL DE ACCESOS A CASCO HISTORICO DE TUI" NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 12/12/2013- De conformidade coa proposta ao licitador que presentou a proposta máis vantaxosa acordada pola Mesa de Contratación e unha vez que presentou a documentación aos efectos do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:
1º.- Adxudicar á empresa "Tecnología Plexus, S.L.." CIF B15726177, con enderezo en r/ José Villar Granjel, nº 22-24, Pol. Boisaca, 15890 Santiago de Compostela, o contrato de subministro de "Control de accesos a Casco Histórico de Tui", cun prezo ofertado de 35.649,06€ e 7.486,30€ de IVE, o que suma un total de 43.135,36€ , de conformidade coa proposta económica presentada pola referida empresa e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e proxecto técnico aprobado, que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación:

NOVA LICITACIÓN SERVIZO DE MANTEMENTO E CONSERVACION DE CAMPOS DE FUTBOL.-
Data de fin de prazo: 31-01-2014 Formalización de Contrato
Expediente: SERV.3 SERVIZOS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 23/01/2014.- De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e acordo da Xunta de Goberno Local de 12/12/2013 aos efectos de requirimento para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "MECANO SPORT, S.L." CIF B27788397, con enderezo en rúa Cesáreo González, nº 15, cp 36210 Vigo, o contrato de servizo de "Mantemento e conservación dos campos de fútbol do Concello de Tui " , polo prezo ofertado de 29.695,06€ anuais (Orzamento base: 24.541,37€. IVE 21% 5.153,69€ ), de conformidade coa proposta económica e proxecto de servizo presentados pola referida empresa e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados , que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.


Documentación:

CONTRATO OBRA "MELLORA DE ACCESO AO PARQUE EMPRESARIAL DE AREAS: CREACION DE ROTONDA E RENOVACIÓN DO PAVIMENTO".
Data de fin de prazo: 25-10-2013 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación


A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 17 de outubro de 2013, , adoptou o seguinte acordo co tenor literal que se indica:
"- Adxudicación contrato de “mellora de acceso ao parque empresarial de Areas: creación de rotonda e renovación do pavimento”
Acordado na Xunta de Goberno Local de 3 de outubro de 2013 requirir ó licitador que presentou oferta económica máis vantaxosa para a contratación da referida obra e unha vez que a empresa presentou a documentación aos citados efectos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "Construcciones Obras y Viales, S.A." CIF A36008886 con enderezo en rúa Herminia Fariña Cobián, baixo, Adpo. Correos 202, cp 36003 Pontevedra, o contrato de obra de "Mellora de acceso ao Parque Empresarial de Areas: creación de rotonda e renovación de pavimento." polo importe total de 114.459,32€ (Orzamento base: 94.594,48€. IVE 21%: 19.864,84€) e un prazo de execución de un mes, de conformidade coa proposta económica presentada pola referida empresa e ao abeiro dos pregos de condicións administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 153 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, de conformidade co art. 154 do TRLCSP, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante.”

Tui, 7 de outubro de 2013.


CONTRATACION SERVIZO DE CAMPAMENTO URBANO VERÁN ANO 2013
Data de fin de prazo: 28-06-2013 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

MODELO ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.-

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servizo.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Título do contrato: "Campamento urbano de verán ano 2013"

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 16.272,73€
IVE: 1.627,27€
Orzamento total: 17900,00€

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 27/06/2013
b).- Contratista adxudicatario: "Actividades Acuáticas Minho, S.L."
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe de adxudicación: 17.000,00€, IVE incluído.

7.- Formalización do contrato: 28/06/2013


DOCENCIA PARA IMPARTICIÓN DAS ACCIONS FORMATIVAS DE FORMACION OCUPACIONAL "MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. MAMR0108."
Data de fin de prazo: 19-07-2013 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servizo.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Título do contrato: "Contrato de docencia para impartición de accións formativas de formación ocupacional "Montaxe de mobles e elementos de carpintería. MAMR0108"

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 24.860,98€
IVE: Exento.
Orzamento total: 24.860,98€

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 17/07/2013
b).- Contratista adxudicatario: "Norformación, S.L.." CIF B36343218.
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe de adxudicación: 16.467,45€.

7.- Formalización do contrato: 19/07/2013.


"OBRAS DE MELLORA MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS"
Data de fin de prazo: 05-11-2013 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Título do contrato: "Obras de mellora mercado municipal de abastos", cofinanciado polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013.

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 45.172,83€.
IVE: 9.486,29€.
Orzamento total: 54659,12€.

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 31/10/2013.
b).- Contratista adxudicatario: "Plaintec Obras y Servicios, S.L."
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe de adxudicación: 45.913,65€, IVE incluído e un prazo de execución de 5 semanas.
7.- Formalización do contrato: 05/11/2013.


SUBMINISTRO DE VEHICULO TODOTERREO CON DESTINO A PROTECCION CIVIL DO CONCELLO DE TUI.
Data de fin de prazo: 05-11-2013 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Subministro.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Título do contrato: "Adquisición de vehículo todoterreo con destino a Protección Civil do Concello de Tui."

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 33057,85€.
IVE: 6942,15€.
Orzamento total: 40.000,00€.

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 31/10/2013.
b).- Contratista adxudicatario: "Talleres San Telmo, S.L."
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe de adxudicación: 34174,80€, IVE incluído.
7.- Formalización do contrato: 05/11/2013.


CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DA OFICINA MUNICIPAL.-
Data de fin de prazo: 14-11-2013 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

Acordo adxudicación en Xunta de Goberno Local de 14/11/2013 ao licitador que presentou a proposta máis vantaxosa na contratación de asistencia técnica para desenvolvemento e tramitación de expedientes en materia de rehabilitación da oficina municipal de rehabilitación-portelos únicos de información e xestión do plan de vivenda e rehabilitación e doutras actuacións das políticas de vivenda. -

Presentada a documentación requirida aos efectos de adxudicación á empresa Espinosa & Rodríguez Architects Projects Managers SLP CIF. B36418614, como licitador que presentou a proposta máis vantaxosa, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa Espinosa & Rodríguez Architects Projects Managers SLP, CIF B36418614, con enderezo na rúa San Roque nº 2 oficina 2, cp 36001 Pontevedra, a contratación do contrato de "Asistencia Técnica para o desenvolvemento e tramitación de expedientes en materia de rehabilitación da oficina municipal de Rehabilitación-Portelos Unicos de información e xestión do Plan de Vivenda e rehabilitación e doutras actuacións das políticas de vivenda" polo prezo total de 17.900€/anuais, IVE incluído (orzamento base: 14.793,39€ IVE: 3.106,61€) de conformidade coa proposta económica presentada e nas condicións indicadas no prego de cláusulas administrativas aprobado.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org). Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante, e se a contía do contrato é igual a superior a 100.000€ no Boletín Oficial da Provincia."

Tui, 14 de novembro 2013.


CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL E EDIFICIO AREA PANORAMICA.-
Data de fin de prazo: 30-06-2014 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

DONA IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI,
CERTIFICA: Que o Sr. Alcalde-Presidente, na Xunta de Goberno Local de 19 de xuño 2014 e no punto referente a CONTRATACIÓN, aoptou o seguinte acordo:
-ADXUDICACIÓN CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS DE "EDIFICIOS MUNICIPAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL E EDIFICIO AREA PANORAMICA".- De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e acordo da Xunta de Goberno Local de 29/05/2014 aos efectos de requirimento para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público e Lei 14/2013 de 27 de setembro, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "MAFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.." CIF A28725331, con enderezo a efectos de notificación sen rúa Cristino Alvarez, nº 1, 15008 A Coruña, e na súa representación como apoderada a Dª Silvia Fernández Díaz, DNI 76723371V, o contrato de servizo de pólizas de seguros Edificios Municipais, Responsabilidade Civil e Edificio Area Panorámica, polo prezo ofertado de 19.491,35€, co desglose que se indica a continuación e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados , que rexen a contratación:
- Total póliza edificios: 8.312,50€
- Total póliza R.C.: 8.900,00€.
- Total póliza Area Panorámica.: 2.278,85€.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación:

CONTRATO EXPLOTACION DE CAFETERIA DO CENTRO INTERFEDERADO DE TUI.
Data de fin de prazo: 31-03-2015 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

DONA IRENE SUÁREZ LÓPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI,
CERTIFICA:
Que a Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 5 de marzo de 2015, e no punto da Orde do Día referente a CONTRATACIÓN, adoptou o seguinte acordo:

-ADXUDICACIÓN CONTRATO EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO INTERFEDERADO DE TUI.- A Xunta de Goberno Local de 5 de febreiro 2015 acordou requirir ao cuarto licitador que presentou proposta máis vantaxosa, D. Hector M. Ramírez Alvarez, DNI 35579384V, para a adxudicación do contrato de explotación da cafetería do Centro Interfederado de Tui aos efectos do establecido no art. 151.2 do TRLCSP así como Lei 14/2013 de 27 de setembro.

Con data 26 de febreiro de 2015 polo interesado preséntase a documentación requirida así como ingresa en metálico garantía definitiva pola contía de 290,05€, correspondente ao 5% da proposta económica, excluído IVE. A Tesourería municipal con data 2 do actual emite informe de non ter débedas co concello.

Polo exposto anteriormente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar a Don Hector M. Ramírez Alvarez, DNI 35579384V, con enderezo en Guillarei-Gándara, nº 47, cp 36720 Tui, o contrato de explotación da cafetería do Centro Interfederado de Tui polo cánon anual de 5.801,00€ máis IVE, de conformidade coa proposta económica presentada. O referido contrato estará suxeito ao prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados, de obrigado cumprimento para o adxudicatario.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP, realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co indicado na cláusula 5ª do prego de cláusulas administrativas, o adxudicatario deberá comezar a prestar o servizo no prazo máximo de UN MES dende a sinatura do contrato.

4º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo, así como publicación no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

E para que así conste, emito a presente en Tui, a 6 de marzo de 2015.


Documentación:

CONTRATACION DE "CAMPAMENTO URBANO DE VERÁN ANO 2014"
Data de fin de prazo: 30-06-2014 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

EDICTO ANUNCIO ADXUDICACION CONTRATO.-

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servizo.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedemento: Aberto, con varios criterios de adxudicación.

4.- Título do contrato: "Campamento Urbano de Verán ano 2014".

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 16272,73€.
IVE 10%: 1627,27€
Orzamento total: 17.900,00€.

6.- Adxudicación:
a).- Xunta de Goberno Local de 26/06/2014
b).- Contratista adxudicatario: "Actividades Lúdicas Galicia, S.L."
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe de adxudicación: Base: 13.500,00. IVE 10%: 1350,00. Total: 14.850,00

7.- Formalización do contrato: 30/06/2014
8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante: 30/06/2014

Tui, 30 de xuño de 2014
O AlcaldeAsdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Documentación:

SERVIZO DE DOCENCIA PARA CONTRATACIÓN DE ACCIONS FORMATIVAS DE FORMACION OCUPACIONAL.
Data de fin de prazo: 01-08-2014 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

EDICTO ANUNCIO ADXUDICACION CONTRATO.-

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Tui.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Contratación.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servizo.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: Urxente.
- Procedemento: Aberto.

4.- Título do contrato: "Servizo de docencia para a impartición de accións formativas de formación ocupacional:

- MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintería, incluído o módulo de prácticas profesionais non laborais e os seus módulos transversais, cun total de 538 horas.

- MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería, incluídos o módulo de prácticas profesionais non laborais e os seus módulos transversais, cun total de 578 horas.

5.- Orzamento de licitación:
Orzamento base: 45320,76 €.
IVE (Exento).
Orzamento total: 45.320,76€.

6.- Adxudicación:
a).- Resolución da Alcaldía, avogando competencias por urxencia: 31/07/2014 e 08/08/2014.
b).- Contratista adxudicatario: "Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, Emrpego e Formación en Galiza (FORGA)"
c).- Nacionalidade: Española.
d).- Importe de adxudicación total: Base: 31.481,59€. IVE exento. Total: 31.481,59€.

7.- Formalización do contrato: 01/08/2014
8.- Publicación adxudicación definitiva no Perfil do Contratante: 11/08/2014.

Tui, 11/08/2014
O AlcaldeAsdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Documentación:

CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA EXPLOTACION DE QUIOSCO NAS PISCINAS MUNICIPAIS.
Data de fin de prazo: 15-09-2014 Licitacion desierta
OUTROS
Detalle licitación

DONA IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI,
CERTIFICA: Que a Xunta de Goberno Local, en sesión de 21/08/2014, e no punto da Orde do día referente a CONTRATACIÓN, adoptou o seguinte acodo:

"Expediente contratación de explotación de quiosco nas piscinas municipais.
Na Xunta de Goberno Local de data 23/07/2014 acórdase requirir ó licitador D. Noel Martínez Blanco, DNI 35573465D, con enderezo a efectos de notificacións en rúa Corbaceiras, nº 26, esq., cp 36713 Randufe-Tui, a presentación de documentación xustificativa aos efectos de adxudicación do quiosco nas piscinas municipais, concedéndose un prazo de dez días hábiles dende a súa notificación, rematando o prazo de presentación o día 13/08/2014.
Dado que o licitador non presentou por rexistro de entrada no concello a documentación requirida, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

1º.- Desestimar a proposta económica presentada por D. Noel Martínez Blanco, DNI 35573465D, dado que non procedeu ao cumprimento do requirimento efectuado de documentación xustificativa aos efectos de adxudicación do contrato, de conformidade co establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

2º.- Ao tratarse dun contrato no que a súa duración, de conformidade co prego de cláusulas aprobado, establece que será a mesma que o de funcionamento das piscinas municipais, tendo data prevista de peche das instalacións a finais de setembro do actual, debido á altura de tempada e datas nas que nos atopamos proceder a declarar deserto a referida licitación. "

E para que así conste, expido a presente, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde en Tui, a quince de setembro de dous mil catorce.

Visto e Prace
O Alcalde
Asdo: Moisés Rodríguez Pérez.

Documentación:

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE "GASÓLEO A" PARA ABASTECER OS VEHÍCULOS E MÁQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA.
Data de fin de prazo: 04-11-2014 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO ADOPTADO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA 16/10/2014 DE “ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SUBMINISTO DE GASÓLEO A PARA ABASTECER ÓS VEHÍCULOS E MÁQUINAS DO PARQUE DE MAQUINARIA DO CONCELLO”.-

De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e acordo da Xunta de Goberno Local de 04/09/2014 aos efectos de requirimento para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público e Lei 14/2013 de 27 de setembro, así como xustificación dos requisitos indicados na licitación, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "Cepsa Comercial Noroeste, S.L." CIF B24325557, con enderezo en Avda. Reyes Leoneses , nº 14- 5º D, 24800 León, e delegación de Vigo a efectos de notificacións en apartado de correos 5587, C.P. 36200, o contrato de subministro de “Gasóleo A” , que ofrece un prezo de parámetro DELTA de 0,0598 €/l ata unha contía máxima de 73.077,38 € (IVE e demais impostos incluídos) , de conformidade coa oferta económica presentada e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados, que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Tui, 17 de outubro 2014.

Documentación:

REORDENACIÓN INTERIOR, MELLORA DE INSTALACIÓNS E ACCESIBILIDADE DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE TUI.
Data de fin de prazo: 20-11-2014 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación


DONA IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI,

CERTIFICA: Que o Sr. Alcalde-Presidente, con data 17/11/2014, ditou resolución que se trasncribe literalmente:
"RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Cumprimentado pola empresa Unión Temporal de Empresas Construcciones Castro Figueiro, S.L. - Altrasan, S.L., e como representante desta D. José Manuel Castro Senra, con DNI 35548997J, o requirimento efectuado aos efectos de oferta económica máis vantaxosa, e dada a urxencia de execución do contrato, esta Alcaldía, avogando as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local, e de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente,

RESOLVO:

1º.- Adxudicar á Unión Temporal de Empresas Construcciones Castro Figueiro, S.L. - Altrasan, S.L., e como representante desta D. José Manuel Castro Senra, con DNI 35548997J, domicilio social en Avda. Redondela, nº 94-baixo, Chapela, 36320 Redondela (Pontevedra), o contrato de obra "Reordenación Interior, Mellora de Instalacións e Accesibilidade da Praza de Abastos Municipal de Tui", por importe total de 139.207,88€ (Orzamento base: 115.047,83. IVE 21% 24.160,05€), de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de claúsulas administrativas que rexen a contratación.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato deberá presentar escritura de constitución da UTE para o referido contrato, de conformidade coa lexislación vixente e conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de oito días hábiles dende a data de notificación da adxudicación, dado que o procedemento declarouse urxente.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

4º.- Dar traslado desta resolución ós interesados, aos departamentos de Secretaría e Intervención municipal así como Xunta de Goberno Local e Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre."

E para que así conste, emito a presente de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde en Tui, a dezanove de novembro de 2014.

Documentación:

CONTRATACIÓN DOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN B.T. DOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO ELÉCTRICO DO CONCELLO DE TUI.
Data de fin de prazo: 30-09-2015 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO CONCELLO DE TUI .

CERTIFICO: Que o Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 30 de xullo de 2015, e no punto da orde do día referente a DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, CONTRATACIÓN, OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS RELATIVO Á ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO LÉCTRICO EN BAIXA TENSIÓN DOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO ELÉCTRICO DO CONCELLO DE TUI, adoptou , por 14 votos a favor, 1 voto en contra e 2 abstencións o acordo que, na súa parte dispositiva, se transcribe literalmente:


" (...)

1º.- Adxudicar á empresa “AURA ENERGÍA, S.L.”, CIF B65552432, con enderezo en avda. Barcelona, nº 109, Piso 3, cp 08970 Sant Joan Despi (Barcelona), o contrato de “Subministro eléctrico en baixa tensión dos distintos puntos de consumo eléctrico do Concello de Tui”, de conformidade coa proposta económica presentada:


Nº LOTE TARIFA Nº CUPS PRECIO POR P1 PRECIO POR P2 PRECIO POR P3
1 2.0 A 31 8,1942
2 2.0 DHA 47 8,5778 6,6683
3 2.1 A 13 8,1906
4 2.1 DHA 49 8,6488 6,6393
5 3.0 A 38 10,4512 8,5099 5.7610


A execución do contrato realizarase conforme ao establecido no prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación.

2º.- Aos efectos de formalización de contrato, de conformdade co art. 156.3 do TRLCSP, o contrato, ao ser susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme ao art. 40.1, a formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días hábiles dende que se remita a notificación de adxudicación aos licitadores e candidatos.

3º.- De conformidade co estipulado no art.154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo, publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello ( www.concellotui.org ), no Boletín Oficial da Provincia, no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial da Unión Europea.”


E para que así conste, expido a presente de orde e co visto e prace do Presidente, en Tui a tres de agosto de dous mil quince.

Vº e Pº

Documentación:

SUBMINISTRO DE "FOLLETOS E RUEIROS TURISTICOS"
Data de fin de prazo: 22-12-2014 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

Dª IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI,
CERTIFICA: Que a Xunta de Goberno Local, en sesión de 11/12/2014, e no asunto da Orde do día referente a CONTRATACIÓN, adoptou o seguinte acordo co tenor literal que se indica:

5º.- Adxudicación contrato de subministro de "Folletos e Rueiros Turísticos".- De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e acordo da Xunta de Goberno Local de 27/11/2014 aos efectos de requirimento para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público (TRLCSP) e Lei 14/2013 de 27 de setembro, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "FEITO, S.L." CIF B36642858 con enderezo en Severino Cobas, nº 67, cp 36214 Vigo, o contrato de subministro de “Folletos e Rueiros Turísticos" , polo prezo total de 5.223,57€ (Orzamento base: 4.317,00€ IVE 21% 906,57€) segundo desglose que se indica na oferta económica presentada e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados, que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo e publicarse no Perfil do Contratante. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Tui, 15 de decembro de 2014.

Documentación:

CONTRATO DE SUBMINISTRO, EN RÉXIME DE ALUGUER, DE ILUMINACIÓN E ARCOS ORNAMENTAIS PARA AS FESTAS DE NADAL 2014-2015.
Data de fin de prazo: 05-12-2014 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación


RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Cumprimentado pola empresa Creaciones Luminosas, S.L. o requirimento efectuado ao licitador que presentou a única proposta económica e oferta máis vantaxosa, e dada a urxencia de execución do contrato, esta Alcaldía, avogando as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local, e de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente,

RESOLVO:

1º.- Adxudicar á empersa Creaciones Luminosas, S.L., NIF B36351484, con enderezo en rúa Foxo, nº 20, cp 36700 Tui, o contrato de subministro , en réxime de aluguer, da "Iluminación e arcos ornamentais para as festas de Nadal 2014-2015", por importe total de 29.887,00€ (Orzamento base: 24.700,00. IVE 21% 5.187,00€), de conformidade coa proposta económica presentada e melloras que se inclúen na mesma, con suxeición ao prego de prescricións técnicas e a administrativas que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

4º.- Dar traslado desta resolución ós interesados, aos departamentos de Secretaría e Intervención municipal así como Xunta de Goberno Local e Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre.
Tui, 5 de decembro de 2014
O ALCALDE


Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Ante mín,
A Secretaria


CONTRATACION DA OBRA "MANTEMENTO E MELLORA DE PAVIMENTOS CONCELLO DE TUI".
Data de fin de prazo: 19-05-2015 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

DONA IRENE SUAREZ LOPEZ, SECRETARIA DO EXCMO. CONCELLO DE TUI

CERTIFICA: Que a Xunta de Gobenro Loca, con data 14 maio de 2015 e no punto da orde do día referente a CONTRATACIÓN, adoptou o seguinte acordo, co tenor literal que se inidca.

-ADXUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA DE "MANTEMENTO E MELLORA DE PAVIMENTOS CONCELLO DE TUI".- De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e acordo da Xunta de Goberno Local de 30/04/2015 aos efectos de requirimento para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público e Lei 14/2013 de 27 de setembro, así como xustificación dos requisitos indicados na licitación, sobre A "Documentación administrativa", aspectos que se indican na cláusula 14ª do prego de cláusulas administrativas, e de conformidade coa Lei 14/2013, de 27 de setembro, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, adopotou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "Obras, Reformas y Saneamientos S.L. (ORESA)" CIF B36494185, con enderezo en rúa Gerona, nº 3 entresuelo, Oficina C, cp 36211 Vigo, o contrato de obra de "Mantemento e mellora de pavimentos Concello de Tui", polo prezo ofertado total de 228.875,37€ € (base: 189.153,20€. IVE 21%: 39.722,17€) , €), de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, e as seguintes melloras ofertadas: incremento do prazo de garantía de catro anos, incremento de número de testigos e análise das mostras de doce e creación dun prazo de mantemento de cinco anos.

2º.- Aos efectos da execución do contrato se estará ó indicado nas Resolucións da Consellería de Cultura de datas 28 de xaneiro de 2015 e 20 de abril de 2015.

3º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de quince días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

4º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

E para que así conste, emito a presente en Tui, a 15 de maio de 2015.

Documentación:

CONTRATACION DA OBRA "REPOSICIÓN DO PAVIMENTO DA N-550, GUILLAREI.TUI"
Data de fin de prazo: 11-05-2015 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Cumprimentado pola empresa “Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA)”, con NIF nº A 36008886, e como representante desta D. Jesús Fontán Piñeiro, con DNI 35427185D, o requirimento efectuado aos efectos de oferta económica máis vantaxosa, esta Alcaldía, avogando as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local, e de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente,

RESOLVO:

1º.- Adxudicar á empresa “Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA)”, con NIF nº A 36008886 , e como representante desta D. Jesús Fontán Piñeiro, con DNI 35427185D, domicilio social en Herminia Fariña Cobián, baixo, cp 36003, Pontevedra, o contrato de obra "Reposición do pavimento da N-550, Guillarei, Tui", por importe total de 101.206,75€ (Orzamento base: 83.641,94€. IVE 21% 17.564,81€), de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, e as seguintes melloras ofertadas: incremento do prazo de garantía en corenta e oito meses, incremento de número de testigos e análise das mostras de 12 e creación dun prazo de mantemento de cinco anos.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de quince días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

4º.- Dar traslado desta resolución ós interesados, aos departamentos de Secretaría e Intervención municipal así como Xunta de Goberno Local e Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre.


Tui, 6 de maio de 2015.
O ALCALDE
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.
Ante mín,
A Secretaria accidental.
Documentación:

CONTRATACION DA OBRA "ARRANXO DA TARIMA DO PASEO FLUVIAL DE TUI"
Data de fin de prazo: 08-05-2015 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Cumprimentado pola empresa Construcciones Castro Figueiro, S.L. con NIF nº B36816189, e como representante desta D. José Manuel Castro Senra, con DNI 35548997J, o requirimento efectuado aos efectos de oferta económica máis vantaxosa, esta Alcaldía, avogando as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local, e de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente,

RESOLVO:

1º.- Adxudicar á empresa Construcciones Castro Figueiro, S.L. con NIF nº B36816189 , e como representante desta D. José Manuel Castro Senra, con DNI 35548997J, domicilio social en Avda. Redondela, nº 94-baixo, Chapela, 36320 Redondela (Pontevedra), o contrato de obra "Arranxo da tarima do paseo fluvial de Tui", por importe total de 79.177,76€ (Orzamento base: 65.436,17€. IVE 21% 13.741,59€), de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, e as seguintes melloras ofertadas: incremento do prazo de garantía de 5 anos, incremento da cantidade económica destinada a control de calidade do 3% e creación dun prazo de mantemento de 5 anos.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de quince días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

4º.- Dar traslado desta resolución ós interesados, aos departamentos de Secretaría e Intervención municipal así como Xunta de Goberno Local e Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre.


Tui, 5 de maio de 2015.
O ALCALDE
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez.

Ante mín,
A Secretaria accidental.

Documentación:

CONTRATACION CAMPAMENTO URBANO DE VERAN ANO 2015.
Data de fin de prazo: 25-06-2015 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Unha vez que pola empresa proposta como máis vantaxosa para a contratación do servizo de "Campamento Urbano de Verán ano 2015" presentou a documentación requirida aos efectos de adxudicación do referido contrato, de conformidade co indicado no prego de cláusulas administrativas aprobado na licitación e art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, esta Alcaldía, de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente,

RESOLVO:

1º.- Adxudicar á empresa “Actividades Lúdicas Galicia, S.L." , con CIF nº B27791086 , con enderezo en Camiño da Igrexa, nº 110, cs, cp 36314 Vigo, o contrato de servizo para a realización de "Campamento urbano de verán ano 2015", por importe total de 15.950,00€ (Orzamento base: 14.500,00€. IVE 10% 1.450,00€), de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas aprobado.
As melloras de servizo do campamento serán:
Aula Matinal: O horario comprenderá dende as 8,00 horas ata as 9,00 horas da mañá.
Aula Sobremesa: O horario comprenderá dende as 14,00 horas ata as 15,00 horas.
Número de prazas a maiores por quenda de campamento: 70 prazas.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de quince días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

4º.- Dar traslado desta resolución ós interesados, aos departamentos de Secretaría e Intervención municipal así como o Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre.


Tui, 17 de xuño de 2015.
O ALCALDE
Asdo. Enrique Cabaleiro González.
Ante mín,
A Secretaria

Documentación:

OBRA "MELLORA PAVIMENTACION CAMIÑOS RURAIS TUI. PLAN MARCO 2014-2015"
Data de fin de prazo: 02-09-2015 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

-ADXUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA DE " MELLORA DE PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS. PLAN MARCO 2014-2015".- De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e requirimento de 19/08/2015 para cumprimento do establecido no art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contrato do Sector Público e Lei 14/2013 de 27 de setembro, así como xustificación dos requisitos indicados na licitación, sobre A "Documentación administrativa", aspectos que se indican na cláusula 14ª do prego de cláusulas administrativas, unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, na sesión de 27/08/2015, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar á empresa "Construccions, Obras e Viais, S.A." CIF A36008886, con enderezo en rúa Herminia Fariña Cobian, nº 46, cp 36003 Pontevedra, o contrato de obra de "Mellora de pavimentación camiños rurais. Plan Marco 2014-2015", polo prezo ofertado total de 62.231,01€ (base: 51.430,59€. IVE 21%: 10.800,42€) de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, e as seguintes melloras ofertadas:
- Incremento do prazo de garantía en corenta e oito (48) meses, sobre os 12 meses legais. Total de (60) meses.
- Incremento do número de testigos e análise das mostras de seis (6) testigos, sobre os 3 testigos do proxecto. Total de nove (9) testigos.

3º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e dado que se trata dun contrato declarado urxente, conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de oito días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

4º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación:

SUBMINISTRO (CONTRATO MIXTO) "AMPLIACION E REMODELACIÓN DA ZONA DE XOGOS INFANTÍS NO PASEO MARÍTIMO DE TUI".
Data de fin de prazo: 26-10-2015 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

Presentada documentación requirida á empresa "Proyecon Galicia, S.A.", CIF A32032039, como oferta máis vantaxosa na licitación do contrato "Ampliación e remodelación da zona de xogos infantís no Paseo Marítimo de Tui" e aos efectos do art. 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público así como documentación acreditativa dos aspectos indicados na cláusula 15 do prego administrativo, esta Alcaldía, avogando as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local por tratarse dun contrato urxente, e de conformidade coas atribucións que me confire a lexislación vixente,

Esta Alcaldía PROPÓN :

1º.- Adxudicar á empresa "Proyecon Galicia, S.A." con NIF nº A32032039 , e na súa representación D. Angel Cobas Pena, DNI 50062934F, con enderezo en Ourense, Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, parcela 30, cp 32792, o contrato de subministro de "Ampliación e remodelación da zona de xogos infantís no Paseo Marítimo de Tui", por importe total de 40.335,35€ (Orzamento base: 33.335,00€. IVE 21% 7.000,35€), de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, coas seguintes melloras ofertadas:
Reducción do prazo de execución de obra de 15 días.
Incremento do prazo de garantía: 4 anos de incremento.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato, de conformidade coa lexislación vixente art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de oito días hábiles (urxente) dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar aos candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.


Tui, 16 de outubro de 2015.
O ALCALDE
Asdo. Enrique Cabaleiro González.


Documentación:

OBRA "MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NUN VIAL NO LUGAR DA IGREXA, GUILLAREI".
Data de fin de prazo: 02-08-2016 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 15/07/2016.

7º.- Adxudicación contrato de obra "Mellora de Pavimentación dun vial no lugar de Igrexa, Guillarei.Tui".

De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación con data de 05 de xullo de 2016, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte ACORDO:

1º.- Adxudicar á empresa "Asfagal Técnicas Viarias, S.L." CIF B32404972, con enderezo na rúa Marie Courie, nº 4 baixo, CP 32005 Ourense, o contrato de obra de "Mellora de pavimentación dun vial no lugar de Igrexa, Guillarei, Tui", polo prezo ofertado total de 21.172,53€ (base: 17.497,96€. IVE 21%: 3.674,54€) de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, e as seguintes melloras ofertadas:
- Incremento do prazo de garantía en corenta e oito (48) meses, sobre os 12 meses legais. Total de (60) meses.
- Incremento do número de testigos e análise das mostras de seis (6) testigos, sobre os 3 testigos do proxecto. Total de nove (9) testigos.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e dado que se trata dun contrato declarado urxente, conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de oito días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación:

LICITACION PIANO DE COLA PARA AS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS-CONSERVATORIO DE MÚSICA.
Data de fin de prazo: 25-05-2016 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 21/04/2016.

3º.- Expediente contratación subministro “PIANO DE COLA PARA AS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS-CONSERVATORIO DE MÚSICA MUNICIPAL”.

Con data 26/05/2015 se emite resolución da Deputación provincial concedendo a cantidade de 32.990,00 euros para realización do investimento “Adquisición dun piano de cola”, investimento incluído no Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS715/00610/201500320), cun orzamento de 32.990,00 euros. O investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2016.

Con data 10/09/2015 a Xunta de Goberno Local aproba o inicio do expediente de contratación para o referido subministro, autorizando gasto máximo por importe de 32.990,00€ (Base: 27.267,46€. IVE: 5.725,54 €) e aprobando o prego de cláusulas administrativas e memoria técnica valorada, documentos contractuais que rexen a contratación, mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación, publicándose no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil do Contratante.

Rematado o prazo de presentación de propostas, se presenta unha única empresa á licitación do referido contrato, Musical Pontevedra, S.L.

Realizada a Mesa de Contratación para a apertura do sobre nº 1 “Documentación Administrativa” e apertura do sobre nº 2 “Criterios Cuantificables de forma automática”, con data 11/02/2016, a Mesa de Contratación acorda propoñer á empresa Musical Pontevedra, S.L., única empresa presentada á licitación e oferta máis vantaxosa, que se eleva ao órgano de contratación para requirimento de documentación xustificativa segundo o establecido no art. 151 do TRLCSP e documentación acreditativa dos aspectos presentados na declaración responsable, de conformidade coa Lei 14/2013, de 27 de setembro.

Na Xunta de Goberno Local de 10/03/2016 acórdase, á vista da proposta da Mesa de Contratación requirir á empresa Musical Pontevedra, S.L.

Á vista da documentación presentada pola empresa Musical Pontevedra, S.L., a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, adoptou o seguinte ACORDO:

1º.- Adxudicar á empresa “Musical Pontevedra, S.L.” CIF B36403921, con enderezo en rúa Uruguay, nº 59, baixo, 36002 Pontevedra, o contrato de subministro para adquisición de “Piano de Cola para as instalacións municipais – Conservatorio de Música”, polo prezo ofertado total de 32.899,00€ (base: 27.189,26€. IVE 21%: 5.709,74€) de conformidade coa proposta económica presentada, piano Yamaha Mod. C7X, con banqueta regulable en altura, incluídas dúas afinacións; e con suxeición á memoria técnica e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente, conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de quince días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.Documentación:

Licitación para a contratación do subministro de “Gasóleo A” para abastecer os vehículos e máquinas do Parque de Maquinaria.
Data de fin de prazo: 10-06-2016 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACION 02/06/2016.

9º.- Expediente de contratación do subministro de “Gasóleo A” para abastecer os vehículos e máquinas do Parque de Maquinaria.
De conformidade coa proposta emitida pola Mesa de Contratación e unha vez unha vez que se procedeu polo licitador proposto á presentación da documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte ACORDO:

1º.- Adxudicar á empresa "Compañía Española de Petroleos, SA, CIF A-28003119, con enderezo en Paseo de la Castellana, nº 259-A, 28046 Madrid, e delegación de Vigo a efectos de notificacións en Travesía rúa Coruña, nº 4, oficina 1, 36201 Vigo, o contrato de subministro de “Gasóleo A” , para abastecer os vehículos e máquinas do Parque de Maquinaria do concello, que ofrece un prezo de parámetro DELTA de 0,0599 €/l ata unha contía máxima de 73.077,38 € (IVE e demais impostos incluídos) , de conformidade coa oferta económica presentada e con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas aprobados, que rexen a contratación.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación desta resolución.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación:

Licitación para a contratación das pólizas de seguro de “EDIFICIOS MUNICIPAIS”, “RESPONSABILIDADE CIVIL” E “EDIFICIO AREA PANORAMICA”.
Data de fin de prazo: 05-04-2016 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA


CONTRATO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE "EDIFICOS MUNICIPAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL E EDIFICIO AREA PANORÁMICA".

Con data 11 de febreiro de 2016 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar a contratación de "Pólizas de seguros de Edificios Municipais, Responsabilidade Civil e Edificio Area Panorámica", cun orzamento total de licitación de 31.500,00€, impostos incluídos, de conformidade co prego de cláusulas administrativas e técnicas, que tamén se aproba.

Rematado prazo de presentación de propostas e formalizada a Mesa de Contratación, procedida á realización de apertura con data 21 de marzo 2006, de sobre nº 1, documentación administrativa, e acto seguido, en sesión púlblica, de sobre nº 2, proposta económica, a Mesa de Contratación, en acto realizado o día 31 de marzo 2006, acorda propoñer á empresa "HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", CIF A 41003864, con enderezo en Sevilla, Paseo Cristóbal Colón, nº 26, cp 41001, como adxudicatario do contrato por ser a oferta económicamente máis vantaxosa das presentadas, que se eleva ao órgano de contratatación aos efectos de cumprimento do artigo 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público así como documentación acreditativa dos aspectos presentados segundo declaración responsable, de conformidade coa Lei 14/2013, de 27 de setembro.

Posto en coñecemento da referida empresa a proposta emitida pola Mesa de Contratación, con esta mesma data se presenta mediante vía telemática documentación xustificativa do cumprimento do artigo 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público así como acreditación dos aspectos indicados na declaración responsable presentada pola referida empresa, relativos e acreditativos da personalidade xurídica, representación, solvencia financeira, técnica e profesional.

Á vista da documentación aportada se da por cumprimentado o apartado 16º do prego de cláusulas administrativas aprobado, agás o relativo á garantía definitiva do contrato, que se depositará pola referida empresa antes da formalización do contrato.

Polo exposto anteriormente, dado que a cobertura da póliza anterior contratada polo concello remata o 31 de marzo 2016, polo que é necesario cobertura coa que se contrata actualmente a data 1 de abril de 2016, dada a urxencia de formalizar a adxudicación do contrato, se procede a avogar as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local por resolución de 22 de xuño 2015, por esta Alcaldía acctal. e RESOLVE:

1º.- Adxudicar á empresa "HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", CIF A 41003864, con enderezo en Sevilla, Paseo Cristóbal Colón, nº 26, cp 41001, como adxudicatario do contrato por ser a oferta economicamente máis vantaxosa das presentadas, e que se indica a continuación:

1.- Proposta económica totalizada en 22.289,91€, co seguinte desglose:
- Total póliza edificios municipais: 7.671,72€.
- Total póliza R.C.: 12.804,00€.
- Total póliza Area Panorámica: 1.814,19€.

2.- Condiciones de garantías e oferta de coberturas complementaria en seguro de edificios municipais, segundo táboa e documentación presentada que obra no expediente.
3.- Condicións de garantías e ofertas de coberturas complementarias no seguro de Área Panorámica, segundo táboa e documentación presentada, que obra no expediente.
4.- Oferta de coberturas complementarias en seguro de responsabilidad civil, segun táboa que acompaña e obra no expediente.

A cobertura da póliza contratada será a partir do día seguinte da data de adxudicación.

2º.- Aos efectos de formaliza-lo contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP, realizarase no prazo máximo de oito días hábiles ( contrato urxente) a partir do día seguinte da notificación da adxudicación, acto no que terá que estar acreditada o depósito da garantía definitiva na Tesourería municipal.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha cuantía igual ou seuperior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicarase no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Mándao e asínao a alcaldesa acctal. en Tui, a 31 de marzo de 2016.


A alcaldesa acctal. Dou fe,
A Secretaria acctal.Asdo. María Carmen Núñez Méndez Asdo. María Jesús Blanco Martínez.

Documentación:

CONTRATO DE EXPLOTACION QUIOSCO PISCINAS MUNICIPAIS
Data de fin de prazo: 04-07-2016 Formalización de Contrato
OUTROS
Detalle licitación

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN "EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO NAS PISCINAS MUNICIPAIS" .-
Por acodo de Xunta de Goberno Local de 19/05/2016 apróbase a contratación mediante contrato administrativo especial para explotación de quiosco en local sito nas instalacións das piscinas municipais, de conformidade cos informes técnicos emitidos e prego de cláusulas redactado ao efecto, que tamén se aproba, establecéndose un canon mínimo de 412,04€ IVE e impostos incluídos, publicándose no Pefil do Contratante e taboleiro de edictos a efectos de presentación de propostas polo prazo de quince días naturais.

Publicado edicto de convocatoria no Taboleiro de Edictos do Concello e Perfil do Contratante, se presenta unha única proposta de Santiago Alvarez Amoedo, con enderezo na rúa Oia, nº 8, baixo, 36700 Tui.

Procedida á apertura polo órgano de contratación de documentación administrativa e proposta económica presentada, o licitador Santiago Alvarez Amoedo ofrece un canon de 500,00 €, impostos incluídos.

Con data 16/06/2016 a Xunta de Goberno Local emite requirimento a Santiago Alvarez Amoedo aos efectos de presentación de garantía definitiva e documentación xustificativa relativa ao artigo 151 do TRLCSP.

Con data 22/06/2016 D. Santiago Alvarez Amoedo presenta garantía definitiva aos efectos de adxudicación do contrato así como documentación xustificativa requirida.

En base ao anterior e de conformidade co establecido no prego administrativo aprobado, a xunta de goberno local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar a D. Santiago Alvarez Amoedo, DNI 35569846R, con enderezo en rúa Oia, nº 8-baixo, 36700 Tui, a concesión para explotación de quiosco nas piscinas municipais por un cánon de concesión correspondente á tempada de verán por importe de 500,00€, impostos incluídos, de conformidade coa proposta económica presentada.

2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP, realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

3º.- Dar conta da presente resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e Pleno da Corporación na vindeira sesión que éstes celebren.

Tui, 30/07/2016.

Documentación:

LICITACIÓN CONTRATACIÓN "MELLORA PAVIMENTACIÓN DUN CAMIÑO ENTRE OS NÚCLEOS RURAIS DE O REMESAL E CASAS NOVAS. TUI". PLAN MARCO. MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016.
Data de fin de prazo: 12-09-2016 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

ACORDO ADXUDICACIÓN XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 08/09/2016.

1º.- Adxudicar á empresa "Construccions, Obras e Viais, S.A" (COVSA) , CIF A36008886, con enderezo na rúa Herminia Fariña Cobián, baixo, 36003 Pontevedra, o contrato de obra de "Mellora de pavimentación dun camiño entre os núcleos rurais de O Remesal e Casas Novas. Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias", de conformidade coa proposta económica presentada e por importe total de 46.019,75€ (Base: 38.032,85€. IVE: 7.986,90€.) e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, coas seguintes melloras ofertadas:
- Redución de prazo de execución: 16 días, polo que o prazo de execución de obra será de 14 días.
- Prazo de mantemento: Prazo total de 5 anos.
- Prazo de garantía: Ampliación do prazo de garantía de 4 anos, para un total de garantía de cinco anos.

2º.- Aos efectos de formalización do contrato de conformidade coa lexislación vixente e dado que se trata dun contrato declarado urxente, conforme co art. 156 do TRLCSP a sinatura do contrato será no prazo máximo de oito días hábiles dende a data de notificación da adxudicación.

3º.- De conformidade co estipulado no art. 154 do TRLCSP deberase notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo. Así mesmo, a formalización dos contratos cunha contía igual ou superior ás cantidades indicadas no art. 138.3 do TRLCSP publicaranse no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org) e no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación:

LICITACION CONTRATACION OBRA "PROXECTO DE MELLORAS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS ALVAREZ DURAN"
Data de fin de prazo: 12-12-2016 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

Formalización de contrato asinado 12/12/2016, segundo arquivo adxunto.

Documentación:

LICITACION CONTRATACION OBRAS DE "REPARACIÓN, MELLORAS E CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS ALVAREZ DURAN (PECHES E OBRAS COMPLEMENTARIAS).
Data de fin de prazo: 01-12-2016 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

Formalización de contrato asinado 01/12/2016, segundo arquivo adxunto.

Documentación:

LICITACIÓN SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI.-
Data de fin de prazo: 22-03-2017 Formalización de Contrato
SUMINISTROS
Detalle licitación

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA 23 DE FEBREIRO 2017.-

Empresa Adxudicataria: Talleres Robles, S.A., NIF A24023368
Enderezo: Avda. Constitución, nº 60, cp 24210 Mansilla de las Mulas (LEON)
Prezo de adxudicación: Total 61.576,90€ (Base: 50.890,00. IVE: 10.686,90€.
Mellora ofertada: Maior capacidade de carga do vehículo: 425 kg. de carga útil.

Inclúese no apartado de documentos arquivo no que se transcribe o referido acordo.

Documentación:

LICITACION CONTRATACIÓN OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI"
Data de fin de prazo: 05-07-2017 Formalización de Contrato
OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, QUE SE TRANSCRIBE EN DOCUMENTO PDF NO APARTADO DE DOCUMENTOS DA PRESENTE LICITACIÓN.

Documentación:

CONTRATACIÓN SERVIZO ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI.
Data de fin de prazo: 24-08-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
SERVIZOS
Detalle licitación

PUBLICADAS ACTAS MESAS DE CONTRATACIÓN CORRESPONDENTES AO SOBRE Nº 3 E APERTURA DE PROPOSTAS ECONÓMICAS, SOBRE Nº 2.

Documentación:

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017
Data de fin de prazo: 07-07-2017 Formalización de Contrato
SERVIZOS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN ADXUDICACIÓN CONTRATO DE DATA 06/07/2017 QUE SE INCORPORA NO APARTADO DE DOCUMENTOS DESTE CONTRATO.

Documentación:

CONCESIÓN POSTO DE CAFETERÍA EN MERCADO DE ABASTOS
Data de fin de prazo: 03-07-2017 Licitacion desierta
Expediente: 335/2017 OUTROS
Detalle licitación

Ós efectos de proceder á licitación para a adxudicación da concesión demanial para explotación do posto de cafetería no Mercado Municipal de Abastos do Concello de Tui, exponse simultaneamente ó público o anuncio para a presentación de proposicións e as bases de licitación aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/04/2017, por un prazo de 30 días hábiles, ós efectos de presentación de proposicións e de reclamacións respectivamente, a contar dende a última publicación deste anuncio no BOP e no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org).
1.—ENTIDADE ADXUDICATARIA:Concello de Tui.
2.—OBXECTO DO CONTRATO: “Concesión de posto de Cafetería no Mercado de Abastos do Concello de Tui”.
3.—TRAMITACION , PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACION:
a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto. c) Forma: Único criterio adxudicación prezo á alza do canon anual.
4.—CÁNON E DURACIÓN DA CONCESIÓN:
Canon anual mínimo de concesión: 1.763,16 €, IVE incluído. Así mesmo, o adxudicatario da licitación deberá abonar mensualmente a taxa por ocupación establecido na Ordenanza Fiscal da Taxa por Servizo de Lonxas e Mercados do Concello de Tui.
Duración: 10 anos (prorrogable por un máximo de 2 anos mais).
5.—GARANTIAS:
—Definitiva : equivalente ó 5% do importe da adxudicación.
6.—OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:
Secretaría do Concello de Tui. Tfno.: 986.60.36.25. fax: 986.60.41.48.
Data límite de obtención de documentación e información: día anterior ó do remate de presentación de propostas.
7.—CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN
-Mellor prezo que se ofreza, que en ningún caso será inferior ao canon mínimo establecido.
8.—PRESENTACION DAS OFERTAS:
a.—Data límite: 30 días hábiles contados a partir do seguinte ó da última publicación do edicto no BOP e no Perfil do Contratante da páxina web do concello (www.concellotui.org)
b.—Documentación a presentar: a que figura no prego de condicións.
c.—Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Tui, de 9 a 14 horas.
9.—APERTURA DE PROPOSICIONS: Terá lugar en acto público, e deberá efectuarse no prazo máximo dun mes contado dende a data de finalización do prazo para presentar as ofertas.
10.—GASTOS: Serán de conta do adxudicatario: Os que se fan constar na cláusula 23 do prego de condicións.
Tui, O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.
Documento asinado dixitalmente

Documentación:

CONTRATACIÓN OBRA RESTAURACIÓN PALCO DA MÚSICA NO CANTÓN DE DIOMEDES
Data de fin de prazo: 28-08-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
Expediente: 68/2017 OBRAS
Detalle licitación

Pola presente convócase Mesa de Contratación, segundo resolución incorporada no apartado de documentos.

Documentación:

LICITACION CONTRATACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE TUI. CONTRATO SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, POR PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Data de fin de prazo: 16-10-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
Expediente: 1/2017 SERVIZOS
Detalle licitación

ANUNCIO

Se convoca Mesa de Contratación para el día 16/10/2017 a efectos de subsanación de documentación presentada y apertura de sobre nº 2, según se detalla en anuncio que se incluye en el apartado de documentos.

Documentación:

LICITACIÓN EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERIA DO CENTRO INTERFEDERADO DE TUI.
Data de fin de prazo: 26-07-2017 Convocatoria
OUTROS
Detalle licitación

ANUNCIO

Aprobado por Resolución da Alcaldía de data 22 de xuño 2017 o expediente de contratación da explotación de cafetería do Centro Interfederado de Tui, por procedemento aberto, cun único criterio de adxudicación e tramitación urxente, exponse ao público e se procede á apertura do prazo de presentación de proposicións.

1.- Entidade Adxudicataria:
Concello de Tui.

2.- Obxecto do contrato:
Explotación Ccafetería do Centro Interfederado de Tui. CPV: 55000000-0

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: Aberto.
c) Criterio de Adxudicación: prezo á alza sobre o importe sinalado como canon anual de explotación a satisfacer á administración.

4.- Cánon de explotación:
4.744,80 euros/ano (IVE incluído) ( mínimo, sen prexuízo ofertas á alza).

5.- Duración do contrato:
2 anos (prórroga anual ata un máximo de 4 anos, incluídas as prórrogas que se subscriban).

6.-Garantías : Definitiva:
5% do importe de adxudicación, excluído IVE.

7.- Obtención de documentación e información:
Durante o prazo de presentación os pregos poderán ser examinados e retirar copia dos mesmos no departamento de Secretaría-Servizo de Contratación, en horario de 9,00 a 14,00 h. Tfono: 986603625.- Fax:986604148. Data límite día anterior ó do remate de presentación de ofertas. Poderán consultar as bases de licitación, pregos administrativos e demais documentación no Perfil do Contratante da páxina web (www.concellotui.org).

8.- Solvencia económica e financeira:
Exento, conforme artigo 11.5 R.D. 1098/2001.

9.- Solvencia técnica e profesional:
Acreditación conforme á cláusula 10ª do PCAP.

10.- Presentación de ofertas:

a).- Data límite: 8 días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP de Pontevedra e no perfil do contratante (www.concellotui.org), en dous sobres pechados e conforme establece o prego de cláusulas administrativas.

b).- Documentación a presentar: A que figura no PCAP.


c).- Lugar de presentación: Rexistro xeral do Concello de Tui, en horario de apertura ao público, ou ben en calquera das formas permitidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do PAC.

Tui, O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.

Documento asinado dixitalmente.
Documentación:

CONTRATACIÓN "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO. PARQUE EMPRESARIA AREAS, TUI.
Data de fin de prazo: 13-10-2017 Convocatoria
Expediente: 2059/2017 OBRAS
Detalle licitación

ANUNCIO
Licitación contratación obra "Restauración do Palco da Música no Cantón de Diomedes, Tui”.
Aprobada por Resolución de alcaldía de data 25 de maio de 2017, o expediente de contratación da obra "Restauración do Palco da Música no Cantón de Diomedes", por procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación, se expón ao público e se procede á apertura do prazo de presentación de propostas.
1.- Entidade Adxudicataria: Concello de Tui.
2.- Obxecto do contrato: "Restauración do Palco da Música no Cantón de Diomedes, Tui". CPV: 45454100-5.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación.
4.- Prezo do contrato: Orzamento base: 50.575,00€. IVE: 10.620,75€ . Orzamento total execución contrata: 61.195,75€.
5.- Prazo de execución: catro meses.
6.-Garantías: Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE.
7.- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Tui. Tfno: 986603625 - Fax:986604148. Data límite: día anterior ó do remate de presentación de ofertas. Poderán consultarse as bases de licitación, pregos administrativos e demais documentación na páxina web (www. concellotui.org).
8.- Solvencia económica e financeira: Acreditarase pola cifra anual de negocios do licitador, ou ben cifra anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, nos tres últimos anos, cun valor mínimo esixido (no ano de maior volume de negocio dos tres indicados) equivalente a unha vez e media o valor estimado do contrato, nos termos da cláusula 15A) do PCAP
9.- Solvencia técnica e profesional: Acreditarase pola relación das obras executadas no curso dos últimos 10 anos, correspondentes ao mesmo grupo ou subgrupo de clasificación ao que corresponde o contrato, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes, nos termos da cláusula 15 A) do PCAP.
O empresario poderá acreditar a solvencia económico-financeira mediante clasificación Grupo K, Subgrupo 7, Categoría 1.
10.- Criterios de Adxudicación, cuantificables de forma automática:
a) Oferta económica: Baixas ofertadas sobre o prezo total do contrato, ata un máximo de 40 puntos.
b) Valoración de melloras:
- Redución de prazo de execución da obra, ata un máximo 28 puntos.
- Incremento do prazo de garantía, ata un máximo de 32 puntos.
11.- Presentación de ofertas:
a) Data límite: 26 DÍAS NATURAIS a contar dende a publicación do anuncio de licitación no BOP e perfil do contratante (www.concellotui.org).
b) Documentación a presentar: A que figura no PCAP.
c).- Lugar de presentación: Rexistro xeral do Concello de Tui, en horario de 9,00h a 14,00 h. de luns a venres ou por calquera outro medio o que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015. Enderezo: Praza do Concello, nº 1-36700 Tui (Pontevedra).

Tui, O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.
Documento asinado dixitalmente ao marxe.

Documentación:

SINALIZACIÓN DAS PARROQUIAS DE TUI E OS SEUS LUGARES.-
Data de fin de prazo: 31-10-2017 Convocatoria
Expediente: 2331/2017 OBRAS
Detalle licitación

ANUNCIO
Licitación contratación obra "Sinalización das parroquias de Tui e os seus lugares".
Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 5 de outubro de 2017, o expediente de contratación da obra "Sinalización das parroquias de Tui e os seus lugares", por procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación, se expón ao público e se procede á apertura do prazo de presentación de propostas.
1.- Entidade Adxudicataria: Concello de Tui.
2.- Obxecto do contrato: "Sinalización das parroquias de Tui e os seus lugares".
CPV: 34928470-3 Señalización.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: Aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación.
4.- Prezo do contrato: Orzamento base: 87.229,12€, incluído gastos xerais e beneficio industrial. IVE: 18.318,12€. Orzamento total execución contrata: 105.547,24€.
5.- Prazo de execución: 3 meses.
6.-Garantías: Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE.
7.- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Tui – Departamento Contratación. Tfno.: 986603625 - Fax:986604148. Data límite: día anterior ó do remate de presentación de ofertas. Poderán consultarse as bases de licitación, pregos administrativos e demais documentación na páxina web (www. concellotui.org).
8.- Solvencia económica e financeira: Acreditarase pola cifra anual de negocios do licitador, ou ben cifra anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, nos tres últimos anos, cun valor mínimo esixido (no ano de maior volume de negocio dos tres indicados) equivalente a unha vez e media o valor estimado do contrato, nos termos da cláusula 16 A) do PCAP.
9.- Solvencia técnica e profesional: Acreditarase pola relación das obras executadas no curso dos últimos 10 anos, correspondentes ao mesmo grupo ou subgrupo de clasificación ao que corresponde o contrato, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes, todo elo nos termos da cláusula 16 A) do PCAP.
O empresario poderá acreditar a solvencia económico-financeira mediante clasificación Grupo G , Subgrupo 5 Categoría 1.
10.- Criterios de Adxudicación, cuantificables de forma automática:
a) Oferta económica: Baixas ofertadas sobre o prezo total do contrato, ata un máximo de 50 puntos.
b) Valoración de melloras:
- Redución de prazo de execución da obra, ata un máximo 40 puntos.
- Incremento do prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos.
11.- Presentación de ofertas:
a) Data límite: 13 DÍAS NATURAIS a contar dende a publicación do anuncio de licitación no BOP e perfil do contratante (www.concellotui.org).
b) Documentación a presentar: A que figura no PCAP.
c) Lugar de presentación: Os interesados presentarán as súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Tui, en horario de apertura ao público, ou ben en calquera das formas permitidas no artigo 16.4 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC). Se algún dos interesados fixera uso da facultade de presentar a súa oferta por correo, en tal caso, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día.

Documentación:

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625