Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

LICITACIÓN EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERIA DO CENTRO INTERFEDERADO DE TUI.
Data de fin de prazo: 26-07-2017 Convocatoria
OUTROS
Detalle licitación

ANUNCIO

Aprobado por Resolución da Alcaldía de data 22 de xuño 2017 o expediente de contratación da explotación de cafetería do Centro Interfederado de Tui, por procedemento aberto, cun único criterio de adxudicación e tramitación urxente, exponse ao público e se procede á apertura do prazo de presentación de proposicións.

1.- Entidade Adxudicataria:
Concello de Tui.

2.- Obxecto do contrato:
Explotación Ccafetería do Centro Interfederado de Tui. CPV: 55000000-0

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: Aberto.
c) Criterio de Adxudicación: prezo á alza sobre o importe sinalado como canon anual de explotación a satisfacer á administración.

4.- Cánon de explotación:
4.744,80 euros/ano (IVE incluído) ( mínimo, sen prexuízo ofertas á alza).

5.- Duración do contrato:
2 anos (prórroga anual ata un máximo de 4 anos, incluídas as prórrogas que se subscriban).

6.-Garantías : Definitiva:
5% do importe de adxudicación, excluído IVE.

7.- Obtención de documentación e información:
Durante o prazo de presentación os pregos poderán ser examinados e retirar copia dos mesmos no departamento de Secretaría-Servizo de Contratación, en horario de 9,00 a 14,00 h. Tfono: 986603625.- Fax:986604148. Data límite día anterior ó do remate de presentación de ofertas. Poderán consultar as bases de licitación, pregos administrativos e demais documentación no Perfil do Contratante da páxina web (www.concellotui.org).

8.- Solvencia económica e financeira:
Exento, conforme artigo 11.5 R.D. 1098/2001.

9.- Solvencia técnica e profesional:
Acreditación conforme á cláusula 10ª do PCAP.

10.- Presentación de ofertas:

a).- Data límite: 8 días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP de Pontevedra e no perfil do contratante (www.concellotui.org), en dous sobres pechados e conforme establece o prego de cláusulas administrativas.

b).- Documentación a presentar: A que figura no PCAP.


c).- Lugar de presentación: Rexistro xeral do Concello de Tui, en horario de apertura ao público, ou ben en calquera das formas permitidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do PAC.

Tui, O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.

Documento asinado dixitalmente.
Documentación:
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625