Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

CONTRATACIÓN OBRA RESTAURACIÓN PALCO DA MÚSICA NO CANTÓN DE DIOMEDES
Data de fin de prazo: 06-07-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
Expediente: 68/2017 OBRAS
Detalle licitación

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

De conformidade coas facultades que me confire a lexislación vixente e ó abeiro do
prego de cláusulas administrativas aprobado en data 25/05/2017, para a contratación, por
procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación, a obra de
"Restauración do Palco da Música do Cantón de Diómedes" RESOLVO:
1º.- Procedida á convocatoria de licitación da obra "Restauración do Palco da
Música do Cantón de Diómedes" preséntanse as seguintes empresas:
LICITADOR LOCALIDADE Nº R.E. Dirección correo electrónico
Rocas Graníticas del Condado, S.L. Salvaterra de
Miño 6122 - 29/06/2017 rocas@rocasgraniticas.com
Construcciones Mascareñas e Hijos, S.A. Ourense 6329 - 05/07/2017 construcciones@mascarenase
hijos.es
Construcciones Abal, S.A. Meis
(Pontevedra) 6354 - 05/07/2017 abal@construccionesabal.com
Getiones e Inversiones ALPER, S.L. Vigo 6360 - 05/07/2017 ----
Actividades de Construcción Edificación y
Viales, S.L. (ACEVI) Pontevedra 6393 - 06/07/2017
(Fora de prazo) acevi@acevi.net
Alcana Viviendas, S.L. Pazos de Reis -
Tui
6484 - 07/07/2017
(Fora de prazo) ----
2º.- Nomear ós seguintes técnicos e funcionarios que formarán parte da Mesa de
Contratación:
PRESIDENTE: D. Enrique Cabaleiro González, alcalde-presidente, ou concelleiro
en quen delegue.
VOGAIS:
D. Aitor Iglesias Monzón, interventor do Concello, ou funcionario en quen
delegue.
Dª. Pilar Fernández Alonso, secretaria do Concello, ou funcionario en quen
delegue.
D. José Manuel Ferreiroa González, arquitecto técnico municipal.
Dª. Yolanda Rodríguez Rodríguez, concelleira de Facenda.
SECRETARIO DA MESA: Titular: María Jesús Blanco Martínez. Suplente: José
Angel Fernández Rodríguez.
3º.- Convocar á Mesa de Contratación para a apertura do sobre nº 1, documentación
administrativa, o día 20 de xullo de 2017, ás dez horas en trinta minutos, en sesión non
pública.
4º.- De estar conforme á documentación presentada para o sobre nº 1 e rematado o
acto anterior, o mesmo día 20 de xullo 2017, se procederá, en sesión pública , ás once
horas, á apertura do sobre nº 2 de criterios cuantificables de forma automática, no
salón de sesións do Concello.
Tui, o Alcalde, documento asinado dixitalmente.

Documentación:
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625