Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

LICITACION CONTRATACIÓN OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI"
Data de fin de prazo: 08-05-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
OBRAS
Detalle licitación

ANUNCIO

Con data 4 de maio de 2017 se dita resolución de Alcaldía, aos efectos de licitación da obra "Acondicionamento e ampliación de edificación para uso de comedor escolar Colexio nº 2 de Tui", nos seguintes termos:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN DE “ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI”.

Emitido informe polo arquitecto técnico municipal á documentación presentada polas empresas que incorren en baixa temeraria e para continuar coa tramitación do expediente, esta Alcadía-Presidencia, no uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, RESOLVE:

PRIMEIRO.- Convocar á Mesa de Contratación, en acto non público, para o vindeiro, luns, día 08 de maio, ás 9:00 horas, no Salón de Sesións, a efectos de:

1º.- Posta en coñecemento do informe emitido polo arquitecto técnico municipal sobre a documentación xustificativa presentada polas empresas que incorren en baixa temeraria e acordo da Mesa de Contratación aos efectos e admisión de propostas económicas presentadas.

2º.- Outorgamento de puntuacións ás empresas admitidas á licitación e proposta da Mesa de Contratación de oferta máis vantaxosa.

SEGUNDO.- Facer pública a presente convocatoria mediante a súa publicación no Taboleiro de anuncios do Concello e no perfil do contratante.

TERCEIRO.- Dar traslado da presente Resolución de Alcaldía aos membros da Mesa de Contratación designados, ós Departamentos de Secretaría e Intervención e ó Pleno Corporativo na vindeira sesión que se celebre.".

O que se comunica para coñecemento e efectos.

Tui, O Sr. Alcalde, Enrique Cabaleiro González.

Documento asinado dixitalmente.

Documentación:
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625